Ginop Eszközbeszerzés


ginop eszk zbeszerz s A ki r sokn l mindig fő szempont hogy megfelel nk e a felt teleknek Ez rt igyeksz nk sszegyűjteni minden s t mogat ssal kapcsolatos t j koztat st, mely ltal k nnyebben megtal lhatja az n sz m ra legrelev nsabb tartalmatEszk zbeszerz s s technol iafejleszt s az aktu lis GINOP p ly zatok seg ts g vel A Sz chenyi Programiroda Nonprofit Kft ltal kiadott aktu lis p ly zati lehetős gek k z l k kkel kiemelt k azokat, amelyek k z tt eszk zt mogat si s …T rsadalmi egyeztet sen a GINOP 2 1 8 17 eszk zbeszerz si p ly zat R szletek T mogathat p ly zatok sz ma 850 3400 db T mogat si intenzit s 50 T mogat s sszege 5m – 15m Ft Jogosultak k re Mikro , kis , s k z pv llalkoz sok ame ly ek Rendelkeznek legal bb egy lez rt zleti vvelEszk zbeszerz s Egyszerűen Főoldal Korszerűs tse v llalkoz s nak eszk z s g pparkj t kamatmentes p ly zatb l, 10 nerővel, rejtett k lts gek n lk l 1 150 milli forint k z tti kamatmentes k lcs n ig nyelhető megl vő v llalkoz s nak j eszk z vagy g p v s rl s ra Kezdő s KATA ad z sA GINOP Plusz operat v program k t felh v sa is t rsadalmi egyeztet s al ker lt KKV k zleti s termel si kih v sokhoz val alkalmazkod s nak seg t se – GINOP Plusz 1 2 1 21 Erre a p ly zatra 4 beny jt si szakaszban lehet majd indulni …KKV p ly zatok Mikro, kis s k z pv llalkoz soknak ki rt eur pai uni s s hazai p ly zati felh v sok, vissza nem t r tendő t mogat sok A KKV rovatban az al bbi t mak r kben lehet p ly zatokat tal lni g pbeszerz s, eszk zbeszerz s , telephely v s rl s, telephely fejleszt s, munkahelyteremt s, energetikai beruh z s, korszerűs t s, meg jul energiaGINOP 1 2 2 15 2015 01209 A kedvezm nyezett neve Neckearth Korl tolt Felelőss gű T rsas g A projekt c me Eszk zbeszerz s a Neckearth Kft n l A szerződ tt t mogat s sszege 49 999 000Ft A t mogat s m rt ke 50 A projekt tartalm nak bemutat sa A Neckearth Kft t bb ves műk d s ut n 2014 től fogott bele aA t k letes raj nlat minta p ly zathoz A 2014 2020 as EU s fejleszt si ciklusban a T mogat kiemelt figyelmet ford t a piaci raknak val megfelel s ellenőrz s re Ennek egyik form ja a k zbeszerz si t rv ny szerinti elj r sok k telezőv t tele, alacsonyabb rt khat rn l pedig a beszerz sekhez kapcsol dA K zbeszerz si Hat s g kiemelt c lja s feladata, hogy t mogassa a jogalkalmaz kat abban, hogy e folyamatosan v ltoz jogszab lyi k rnyezetben a c lkitűz sek s rdekek sokas ga k z tt meg tudjanak felelni a szigor elv r soknakKapacit sbőv tő eszk zbeszerz s a Sz sz Nemesac l Kft n l GINOP 1 2 2 16 2017 01200 A t mogat s sszege 31 249 999 Ft A t mogat s intenzit sa 50 A projekt tartalm nak bemutat sa K pesek lesz nk a munkahelyeinket megőrizni, versenyk pess g nket jav tani a kapacit sbőv t s r v n Beszerzendő eszk zAz adapt v eszk zbeszerz s r v n j term kvonal ker lt kialak t sra, n vekszik a feldolgoz i kapacit s s v rhat an az rbev tel, valamint a dolgoz i l tsz m is Tov bbi inform ci k rhető Asz di Ferenc, gyvezető, Fer Marik Kft C m 5900 Orosh za, k lter let hrsz 0460 10 Tel 36 20 217 8560, Web www ferGINOP Eszk zbeszerz s K zbeszerz si rtes tő sz ma 2019 39 Beszerz s t rgya rubeszerz s Hirdetm ny t pusa Aj nlati R szv teli felh v s 2015 EUHL Elj r s fajt ja Ny lt elj r s K zz t tel d tuma 2019 02 25 Iktat sz m 3326 2019 CPV K d 38000000 5 Aj nlatk rő Magyar B ny szati s F ldtani Szolg latEszk zbeszerz s Referenci ink 100 milli rd forintot meghalad keret sszeggel megind t sra ker l a lakoss gi energetikai hitelprogram , amelynek keret ben a csal di h zak maximum 10 milli forint, a lak sok maximum 7 milli forint sszegű hitelhez juthatnak az p letek energetikai fejleszt s re GINOP 1 2 1 16 , MikroGINOP 1 2 9 20 2022 00871 Eszk zbeszerz s a Szabolcs Clean Kft n l A projekt c lja C g nk j ter letek takar t s hoz valamint j tiszt t s technol giai folyamatok bevezet s re p ly zik eszk zbeszerz sre valamint a folyamatosan n vekvő megrendel seink hum nerőforr s ell t s hoz b r s j rul k t mogat sraEszk zbeszerz s s p t s – FONTOS j p ly zati inform ci k A Ginop 123 kombin lt p ly zat m lt heti megjelen se ut n h tfőn jabb kapacit s bőv tő p ly zatok jelentek meg, a 2015 ből m r ismert Ginop 121 s a Ginop 122Nem ny jthat be t mogat si k relem, amennyiben nyertes projekttel rendelkezik a GINOP Plusz – 1 2 1 p ly zatban Kik NEM p ly zhatnak KATA s v llalkoz sok T mogathat tev kenys gek Eszk zbeszerz s , immateri lis javak beszerz se Technol gia fejleszt s Ingatlanberuh z s Meg jul energiaforr s alkalmaz saA „VI FŰ Kft kapacit sbőv tő beruh z sa eszk zbeszerz s keret ben” A VI FŰ Kft vissza nem t r tendő t mogat sban r szes lt a GINOP 1 2 2 15 Mikro , kis s k z pv llalkoz sok kapacit sbőv tő beruh z sainak t mogat sa c mű p ly zati felh v sra beny jtott p ly zat valGINOP p ly zatok C g nk tagja a P ly zati Tan csad k Orsz gos Sz vets g nek V llalkoz sunk akredit lt tan csad , Reg k d ROP VTSA 2013 1669 Munkat rsak …p ly zat eszk zbeszerz s 2020 ami előseg ti az innov ci t vagy seg t lek zdeni a szoci lis h tr nyt Eddig ennyien kerestek erre a cikkre 4 Ezen az oldalon egy viszonylag r vid t m r sszefoglal t olvashatt l a lehetős gekrőlA dr gakő foglal g ppel kiv lthatjuk a k zi munk t, mely hat konys g s pontoss g jav t s t eredm nyezi Az elektropol roz g p beszerz s nek c lja az anyagvesztes g cs kkent se s a termel s hat konys g nak jav t sa 3D nyomtat j modellek l trehoz s t k nny ti meg Mikroszk p beszerz se a pontoss gotP ly zat v llalkoz soknak, ak r 100 vissza nem t r tendő t mogat s okt 11, 2020 cikk, Eszk zbeszerz s , EU p ly zatok, Foglalkoztat si p ly zatok, GINOP , KKV p ly zatok, VEKOP P ly zat v llalkoz soknak, ak r 100 vissza nem t r tendő t mogat s H t sszegző sorozat P ly zat v llalkoz soknakA M ty s Fakereskedő Kft a GINOP 1 2 1 15 Mikro, kis s k z pv llalkoz sok termel si kapacit sainak bőv t se c mű p ly zati ki r s keret ben „Termel si kapacit sbőv t s M ty s Fakereskedő Kft n l” megnevez sű p ly zat val 262 500 000, Ft vissza nem t r tendő t mogat st nyert elA GINOP 2 1 7 15 Felh v s eset ben nem ny jthat t mogat s azon t mogat st ig nylő r sz re, amely a Gazdas gfejleszt si s Innov ci s Operat v Program GINOP 2 1 1 15 felh v s keret ben az adott napt ri vben beny jtott t mogat si k relme kapcs n m r r szes lt t mogat sbanA GINOP 6 2 2 kiemelt projekt ltal nos adatai Projekt neve A szakk pz stv gzetts g n lk l elhagy k sz m nak cs kkent se Azonos t sz ma GINOP 6 2 2 VEKOP 15 2016 00001 T mogat si sszeg 2, 8 milli rd FtInformation about the contract award notice quot Eszk zbeszerz s II GINOP 2 3 2 15 2016 00060 quotProjektazonos t GINOP 1 2 2 16 2017 00026 Kedvezm nyezett EcoBit Consulting Kft Projektc m Eszk zbeszerz s az EcoBit Consulting Kft b csalm si telephely n FOT DOKUMENT CI 2 3 fot HYUNDAI Wia L300LMA PLUS Technology Pack H orizont lis CNC esztergak zpontA GINOP 1 2 1 15 konstrukci n l az ig nyelhető vissza nem t r tendő t mogat s sszege minimum 50 milli Ft, maximum 500 milli Ft, m g a GINOP 1 2 1 16 felh v s eset ben minimum 25 milli Ft, maximum 250 milli Ft A k t p ly zat keret ben t mogathat tev kenys gek k re eset ben tapasztalt elt r seket az al bbiB zza p ly zati gyeit a P MEN Iroda Kft munkat rsaira, s a j vője biztos kezekbe ker l Tapasztaltak, felk sz ltek s nagyon elsz ntak vagyunk, mindezt gyfeleink rdek ben A mi szaktud sunk, kitart s pontos munkav gz s nk, s a p ly zati rendszerekben val j rtass gunk mind az k z s siker nket szolg ljLAKOSS GI P LY ZATOK 2022 Lakoss gi P ly zatok All Rights Reserved Muffin groupGinop 2 1 2 8 1 4 16 V llalatok K F I tev kenys g nek t mogat sa kombin lt hitelterm k keret ben Eszk zbeszerz s region lis beruh z si t mogat s keret ben A projekt c ljaihoz felt tlen l sz ks ges p let p t se, bőv t se, talak t sa, korszerűs t sem s a sz ks ges alap infrastruktur lisMegjelent a „KKV KAPACIT SBŐV TŐ T MOGAT S” c felh v s GINOP 5 3 17 21 2022 szeptember 03Az eszk zbeszerz s k vetkezt ben a v llalkoz sunk ltal foglalkoztatott munkav llal k l tsz ma 1 fővel bőv lt A fejleszt s nett 23 703 400 Ft ba ker l, melynek 36, 72 t, 8 703 400 Ft ot a v llalkoz s biztos t 15 000 000 Ft, a fejleszt s 63, 28 a t mogat sGINOP 4 1 5 22 Magyar Falu V llalkoz s jraind t si Program GINOP Plusz 1 2 2 22 TOV BBI P LY ZATOK R lunk mondt k Elősz r p ly ztunk uni s forr sra A Vanessia Kft p csi irod ja ll totta ssze az anyagunkat, minden terhet levettek a v llunkr l Kiv l munk t v geztek s szeretn nk hossz t von isSz chenyi 2020 program Ez a k zz tett v ltozat, ellenőrizve 2020 prilis 1 A Sz chenyi 2020 Program az Eur pai Uni s a Magyar llam 2010 s 2020 k z tt fut programtervezete, mely p ly zatok form j ban t mogat c geket, v llalkoz sokat, projekteket Az EU s t mogat st a korm ny fogadja s adja tov bb aA szerződ tt t mogat s sszege 55 931 981, Ft A t mogat s m rt ke ban 35 A projekt tartalm nak bemutat sa Rot ci s nt stechnol gia bevezet s hez rot ci s ntőg p s rot ci s ntőform k beszerz se A projekt t nyleges befejez si d tuma 2022 11 19 A projekt azonos t sz ma GINOP 1 2 11 20 202 00049Projekt azonos t sz ma GINOP 3 2 2 8 2 4 16 2017 00121 Kedvezm nyezett neve JAN KER 2001 Kereskedelmi Kft A projekt c me JAN KER 2001 Kft komplex infokommunik ci s fejleszt se, hibrid megold sokkal Szerződ tt t mogat s sszege 23 615 000 Ft T mogat s m rt ke 40 K lcs n sszege 29 518 750 Ft K lcs n m rt ke 50GINOP 3 4 1 15 jgener ci s NGA s felhord h l zatok fejleszt se felh v s keret ben, az al bbi j r sok, projekteket rintően GINOP 3 4 1 15 2016 00115 Tam si j r s R szleTek GINOP 3 4 1 15 2016 00116 S rbog rdi j r sA gyakornoki munkav gz shez eszk zbeszerz s is p rosult, mely a gyakornok munk j t seg tette elő, k nny tette meg, ezzel n velve a gyakornoki hat konys got A projektben m g gyakornoki munkav gz ssel sszef ggő ltal nos rezsi k lts g, illetve k telező nyilv noss g k lts ge val sult megGINOP 5 1 9 17 konstrukci keret ben j v hagyott zleti tervvel rendelkeznek a GINOP 5 1 9 17 programban a k pz s sikeres elv gz s ről sz l tan s tv nnyal rendelkeznek, a l trehozott v llalkoz s a t mogat si k relem beny jt sa előtt maximum 3 h nappal kor bban alakultBemutatkozunk Engedje meg, hogy bemutassuk nnek a Kov cs G pszer Kft t A Kov cs G pszer p tőipari Korl tolt Felelőss gű T rsas g 2003 ban alakult, 100 ban magyar tulajdon , mindszenti sz khelyű v llalkoz s A v llalat fő profilja az p tőipar Az eredeti profilon t l a piaci ig nyeket felismerve egy bA beruh z s keret ben eszk zbeszerz s s infrastruktur lis beruh z s val sult meg A projekt keret ben a Zolend Kft a műk d s t nagyban seg tő plazmav g berendez st szerzett be illetve lakatosműhely s iroda p let nek korszerűs t s t val s totta megProjektazonos t GINOP 1 2 2 15 2015 01531 Projekt c me Eszk zbeszerz s a MAGICS HOLDING Zrt n l Kedvezm nyezett neve MAGICS HOLDING Zrt Szerződ tt t mogat si sszeg 9 149 999 Ft T mogat s m rt ke 50 Projekt tartalm nak bemutat sa A t mogatott p ly zat keret ben k t korszerű termelőeszk zt v s roltunkA GINOP 6 2 3 17 2017 00038 sz m projekt f kusz ban a lemorzsol d s probl mak re llt Ennek „Informatikai fejleszt s, eszk zbeszerz s ”, „Pedag gus tov bbk pz s”, „Szakmai egy ttműk d s” szerveződve igyekszik t mogatni a megfogalmazott probl m k megold s tEszk zbeszerz s V llalatir ny t si rendszer V takert nt z ses p ly zat V ta Kert Kft f liah z beruh z s LIP 2 GINOP 2 1 8 17 2018 03566 Geszteny vel az eg szs g rt T pl lkoz stani rt kek Haszn ljuk gy gyn v nyk nt Receptgyűjtem nyAz ALOHA Informatika Kft a Modern V llalkoz sok Program GINOP 3 2 1 keretein bel l az al bbi szolg ltat sokat s term keket k n lja kedvezm nyesen GINOP 3 2 1 15 2015 00001 programj ban val r szv tel KAPCSOLATH tr nyos helyzetű telep l seken műk dő mikro s kisv llalkoz sok fejleszt seinek t mogat sa GINOP 1 2 9 20 A p ly zat t mogat st ny jt a mikro , kis s k z pv llalkoz soknak A t mogat s 70 100 os vissza nem t r tendő t mogat s, h tr nyos helyzetű telep l seken megval sul projektekreGinop 5 1 7 p ly zat GINOP 5 1 7 17 2018 00174 T rsadalmi c l v llalkoz sok szt nz se K polna M tra Linea pker p tőipari Szoci lis Sz vetkezet Eszk zbeszerz s s ll steremt s a M tra Linea pker p tőipari Szoci lis Sz vetkezetn l 2019 07 11 Meg t lt t mogat s 59 402 010 Ft T mogat s ar nya 94A S pex Duett Kft a Gazdas gfejleszt si s Innov ci s Operat v Program GINOP keret n bel l GINOP3 2 2 8 2 4 16 jelű, V llalati komplex infokommunik ci s s mobilfejleszt sek, felhőalap online zleti szolg ltat sok terjeszt s nek t mogat sa t rgy felh v sra GINOP 3 2 2 8 2 4 16 2017 00939 azonos t sz mmalGINOP 5 2 4 16 2018 02994 p ly zat keret n bel l A Sz chenyi 2020 Gyakornoki program p lyakezdők t mogat s ra c mű p ly zati ki r s ra beny jtott projekt 4, 03 milli Forint t mogat sban r szes lt Szvoboda L szl EV szombathelyi tterm nek, a M jus 1 tterem amp S r ző fő tev kenys ge a vend gl t sRugalmas, csal dbar t foglalkoztat si m dszerek bevezet se BUS OXY Kft n l GINOP 5 3 2 16 2016 00022 A t mogat s sszege 14 089 346 FtESZK ZBESZERZ S A PROPHYL KFT N L Kedvezm nyezett neve PROPHYL llateg szs g gyi, Diagnosztikai, Kutat s Szolg ltat Kft Projekt c me Eszk zbeszerz s a Prophyl Kft n l T mogat s sszege 55 374 864, Ft T mogat s m rt ke 50 Projekt azonos t sz ma GINOP 1 2 1 15 2015 00748telephelyei 1146 Budapest, Istv nmezei t 1 3 7635 P cs, M lics Ott u 1 3 gyvezető Holczhauser Andr s k zponti email c m ginop hunsail hu C gkivonat T rsas gi szerződ s Koncepci terv A Balatonf red, 18 6 helyrajzi sz m telken l tes tendő kik tő s a hozz kapcsol d p letek, parti l tes tm nyekESZK ZBESZERZ S A GRANA KFT N L 119, 78 MILLI FORINT A PROJEKT AZONOS T SZ MA GINOP 1 2 1 15 2015 00856 Eur pai Region lis Fejleszt si Alap BEFEKTET S A J VŐBE Created DateEszk zbeszerz s a Fenntarthat s k lts ghat kony term lv z visszasajtol s k tkik pz si technol gi j nak kifejleszt se GINOP 2 2 1 15 2017 00102 p ly zat keretein bel l EKR sz m EKR000089812018Ingyenes online sz ml z program, elektronikus sz ml z s Telep t s n lk l haszn lhat , biztons gos, k nnyen kezelhető sz ml z programa A telepen bel l megval s tand infrastrukt ra fejleszt s s vagy eszk zbeszerz s a Felh v s 5 7 pontj ban meghat rozott korl toz s figyelembev tel vel, amely mag ban foglalja az zemen bel li anyagmozgat s, illetve a vagyonv delem g peinek, eszk zeinek beszerz s t, tov bb a telepi infrastrukt ra l sd Fogalomt r megval s t s tA Greenlight p ly zatok felh v sait nem EU llami forr sokb l finansz rozzuk P ly zatainknak semmi k z k nincs a Sz chenyi 2020 programokhoz, sem az NFSI sem NFFK Otthon melege, H ztart sinagyg p csere s mobilk sz l k felh v sokhoz P ly zataink vek ta stabilan műk dnek, a p ly zati konstrukci nk jelentősen elt r az llami ki r sokt lA „Magyar Falu V llalkoz s jraind t si Program” c mű, GINOP Plusz 1 2 2 22 k dsz m felh v s keret ben a mezőgazdas gi termelőnek nem minős lő, mikrov llalkoz s m retű, egyszeres k nyvvitelt vezető gazd lkod k, egy ni v llalkoz k s kettős k nyvvitelt vezető gazdas gi t rsas gok, egy ni v llalkoz kAranyos pinc rek Műv szi ter t sek Ma m r egy pinc rnek olyan kreat vnak kell lenni, mint egy műv sznek Meg kell kompon lni egy egy asztal ter t k t, s a men k rty t is, ha valamilyen exkluz v megrendel st kell teljes teniquot Eszk zbeszerz s lm nyelemek eszk zbeszerz s , zemeltet si eszk z k, ki ll t t r eszk zei, berendez sei, ki ll t si t rgyak, immateri lis javak 1 Uni s elj r srend Ny lt elj r s 2018 prilis 2019 j nius 1 7 S megi v r eszk zbeszerz s zemeltet s eszk zeinek beszerz se 1 Nemzeti elj r srend Kbt 112Az gy el rhető t mogat s c lja eszk zbeszerz s , infrastruktur lis fejleszt s is lehet ” https lnkd in dEHP3tWA Fix d j n lk li, sikerd jas p ly zat r ssal llunk az nGINOP 5 2 4 16 2018 02994 p ly zat keret n bel l A Sz chenyi 2020 Gyakornoki program p lyakezdők t mogat s ra c mű p ly zati ki r s ra beny jtott projekt 4, 03 milli Forint t mogat sban r szes lt Szvoboda L szl EV szombathelyi tterm nek, a M jus 1 tterem amp S r ző fő tev kenys ge a vend gl t sESZK ZBESZERZ S AK R 70 T MOGAT SSAL Tov bbi inf weszti weszti hu Megjelent a GINOP PLUSZ 1 2 1 21 p ly zat ESZK ZBESZERZ S AK R 70 T MOGAT SSAL Tov bbi inf weszti weszti hu Shared by Vesztergom Balazs View Vesztergom’s full profileFeedback Login Menu Acasa InregistrareERP rendszer s eszk zbeszerz s webshopoknak ak r 70 os t mogat ssal A GINOP PLUSZ 1 2 1 21 p ly zat, melynek egyik kiemelt c lja, hogy t mogassa a c gek digitaliz ci jat A j h r, hogy a kor bbi p ly zatokhoz k pest egy l nyegesen intenz vebb, ak r …A g p eszk zbeszerz s s az p t si tev kenys g amennyiben ezt v lasztod k lts g nek egy tt el kell rnie a projekt elsz molhat sszk lts g nek legal bb 50 t A GINOP 1 2 9 20 beny jt s hat rideje“ Eszk zbeszerz s a Smith Medical Kft n l ” 3324 Felsőt rk ny, Liget utca 8 GINOP 1 2 2 16 2017 01056 jelű p ly zat a T mogat d nt se 11 400 000, Ft sszegű t mogat st nyert el A t mogat s intenzit sa 50 A projekt le r sa A Smith …A V llalatok K F I tev kenys g nek t mogat sa c GINOP 2 1 1 15 k dsz m felh v s c lja a hazai v llalkoz sok szt nz se olyan kutat s fejleszt si s innov ci s tev kenys gek t mogat s val, amelyek jelentős szellemi hozz adott rt ket tartalmaz , j, piack pes term keket, szolg ltat sokat, technol gi kat, tov bb ezek protot pusainak kifejleszt s tA p ly zat azonos t sz ma GINOP 4 1 2 18 2018 00225 A szerződ tt t mogat s sszege 4 270 000, Ft Eszk zbeszerz s az A B Gener l Kft n l Bajn czi G bor Telefon 06303821033 Email aabgeneral t online hu C m 2898 Kocs, Petőfi S ndor utca 10 Tev kenys geink Tervez s, gener l tervez sGINOP PLUSZ 1 2 1 21 2022 04195 Kedvezm nyezett neve INTRAMARK Kereskedelmi, Szolg ltat s Marketing Korl tolt Felelőss gű T rsas g Projekt c me V llalati komplex technol giai fejleszt st eredm nyező eszk zbeszerz s az Intramark Kft n l A felt telesen vissza nem t r tendő t mogat s sszege 155 499 688 FtEszk zbeszerz s – Ingatlanfejleszt s – Meg jul energi s fejleszt s egyben Megjelent a GINOP 1 2 8 20 k dsz m p ly zat A p ly zati felh v s azon KKV knak sz l, amelyek a jelenleg kialakult hrlyzetben is a fejleszt s mellett d ntenekEszk zbeszerz s az ExtractumPharma zrt kunfeh rt i telephely n A GINOP p ly zati koncepci ra p lő projekt c lja, hogy a gy rt berendez sek g pek, beszerz s vel t rsas gunk termel si kapacit sa megfeleljen az elsősorban export piacokon induk lt mennyis gi ig nyeknek„ Eszk zbeszerz s a PEKA BAU 2000 Kft n l” g nk a GINOP 1 2 8 20 k dsz m p ly zaton „A mikro , kis s k z pv llalkoz sok modern zleti s termel si kih v sokhoz val alkalmazkod s t seg tő fejleszt sek t mogat sa” visszat r tendőA GINOP 6 2 2 kiemelt projekt ltal nos adatai Projekt neve A szakk pz stv gzetts g n lk l elhagy k sz m nak cs kkent se Azonos t sz ma GINOP 6 2 2 VEKOP 15 2016 00001 T mogat si sszeg 2, 8 milli rd FtGinop 1 2 8 20 2020 00793 A projekt c me Eszk zbeszerz s megval s t sa a Fejedelmi P ks g Kft n l sszk lts g 107 165 475, Ft A szerződ tt t mogat s sszege 74 319 399 Ft A t mogat s m rt ke ban 70 Megval s t si helysz n 6060 Tiszak cske, Erkel fasor 6 …Technol giai eszk zbeszerz s az SZAK KELET FL RA Kft n l V llalkoz sunk 2020 vben a Gazdas gfejleszt si s Innov ci s Operat v Program „A mikro , kis s k z pv llalkoz sok modern zleti s termel si kih v sokhoz val alkalmazkod s t seg tő fejleszt sek t mogat sa” c mű felh v s ra p ly zatot ny jtott be, melynek keret ben 8 101 379 Ft sszegűThis tender with title Eszk zbeszerz s GINOP 2 3 3 15 2016 00012 PTE has been published on Bidding Source portal dated 12 Apr 2019 for the country of Hungary It has been categorized on Diagnostic devices For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page„Innovat v eszk zbeszerz s a C Sped 84 Kft n l” GINOP 2 1 8 17 2017 00247 A C SPED 84 Korl tolt Felelőss gű T rsas g 11 434 950 Ft t mogat st nyert a „A KKV k versenyk pess g nek n vel se adapt v technol giai innov ci r v n” c p ly zati ki r son17 Ny 2018 SZTE Eszk zbeszerz s a Szegedi Tudom nyegyetem r sz re a GINOP 2 3 2 15 2016 00039 sz projekt keret benLAKOSS GI P LY ZATOK 2022 Lakoss gi P ly zatok All Rights Reserved Muffin groupG pbeszerz s a Kal System Kft n l A KAL SYSTEM Ipari, Kereskedelmi s Szolg ltat Korl tolt Felelőss gű T rsas g 27, 6 milli forint eur pai uni s t mogat st nyert a GINOP 1 2 10 19 – Mikro , kis s k z pv llalkoz sok technol giai moderniz ci j nak t mogat sa c mű p ly zati ki r son a Sz ch nyi 2020 program keret benSearch TendersK ZBESZERZ SI DOKUMENTUMOK 1 T 2018 SZTE „ Eszk zbeszerz s a Szegedi Tudom nyegyetem r sz re a GINOP 2 3 2 15 2016 00032 sz projekt keret ben” t rgy , nemzeti elj r srendben folytatott hirdetm ny n lk li t rgyal sos k zbeszerz si elj r shoz“T mogat Lak” projekthez kapcsol d eszk zbeszerz s GINOP 8 8 1 17 GINOP 5 1 7 es projekt nk keret ben munkaerőpiaci szempontb l h tr nyos helyzetű szem lyek foglalkoztat s val t mogatott lakhat s szolg ltat st szervezt nk rtelmi fogyat kkal lő …GINOP – Fiatalok v llalkoz v v l s nak t mogat sa 2015 12 31 A program c lja Magyarorsz g ter let n j egy ni vagy mikro v llalkoz s ind t s t tervező, v llalkoz i szeml lettel rendelkező fiatalok felk sz t se saj t v llalkoz suk ind t s ra, zleti terv k kialak t s hoz ny jtott ismeret sEszk zbeszerz s az ExtractumPharma zrt kunfeh rt i telephely n A GINOP p ly zati koncepci ra p lő projekt c lja, hogy a gy rt berendez sek g pek, beszerz s vel t rsas gunk termel si kapacit sa megfeleljen az elsősorban export piacokon induk lt mennyis gi ig nyeknekA GINOP 1 2 1 15 konstrukci n l az ig nyelhető vissza nem t r tendő t mogat s sszege minimum 50 milli Ft, maximum 500 milli Ft, m g a GINOP 1 2 1 16 felh v s eset ben minimum 25 milli Ft, maximum 250 milli Ft A k t p ly zat keret ben t mogathat tev kenys gek k re eset ben tapasztalt elt r seket az al bbiProjekt azonos t sz ma GINOP PLUSZ 1 2 1 21 2022 01724 A c g 1990 es alap t sa ta, a mai napig sikeres v llalkoz s Forr Dr t Kft tev kenys ge h rom fő ter letre koncentr l telekommunik ci s szolg ltat sok biztons gtechnikai megold sok, gyenge ram rendszerek A v llalatok, int zm nyek m rete, ig nyei sGINOP 4 1 4 19 2019 00053 Sajt k zlem ny Meg jul energia haszn lat t c lz fejleszt s t mogat sa a Terny k Trade Kft n l A Terny k Trade Kft 9 075 000 forint uni s t mogat st nyert a GINOP 4 1 4 Meg jul energia haszn lat t, energiahat konys g n vel s t c lz p letenergetikai fejleszt sek t mogat sa c mű p ly zati ki r son a Sz ch nyi 2020GINOP 1 2 13 20 Műanyagterm keket helyettes tő term kek gy rt s val foglalkoz v llalkoz sok technol giav lt s nak t mogat sa Tov bb Eszk zbeszerz s , ingatlan beruh z s j technol giai rendszerek s kapacit sok kialak t sa A t mogat s sszege 20 400 milli Ft, 35 50 os intenzit s mellettA projekt azonos t sz ma GINOP 5 2 4 16 2017 02457 A szerződ tt t mogat s sszege 5 669 290 FORINT A t mogat s m rt ke 100 A projekt tartalm nak bemutat sa A gyakornokok munkak re s tev kenys gi ter lete 2 fő gyakornok alkalmaz s t tervezi a v llalkoz s mindk t gyakornok vend gl t ipari ter leten dolgozikA kedvezm nyezett neve Art Copy Studio Kft A projekt c me KAPACIT SBŐV TŐ ESZK ZFEJLESZT S AZ ART COPY STUDIO KFT GYULAI TELEPHELY N A projekt azonos t sz ma GINOP 1 2 2 16 2017 01601 A szerződ tt t mogat s sszege 15, 85 MILL FORINT A t mogat s m rt ke 50 A projekt befejez si d tuma 2018 05 31
145 | 22 | 25 | 88 | 91