Atestace Chirurgie


Atestace z chirurgie Atestace z hrudn chirurgie Seznam akreditovan ch pracovišť pro hrudn chirurgii Podzimn setk n hrudn ch chirurgů 29 11 2019, …Atestace zubaři Term n zkoušky Term n pro doručen přihl šky Or ln a maxilofaci ln chirurgie 23 24 11 2022 24 9 2022 V př padě NEDODRŽEN term nu doručen atestačn přihl šky na LF MU nebudou opožděn přihl šky akceptov nySpecializačn vzděl v n a „evropsk atestace “ Specializačn vzděl v n v Or ln a maxilofaci ln chirurgii Maxilofaci ln chirurgii v ČR Specializačn vzděl v n v oboru Or ln a maxilofac ln chirurgie pro absolventy magistersk ch studijn ch programů Zubn l kařstv a Stomatologie prava od 1 7Atestace 2 stupně v oboru Všeobecn chirurgie 2002 Atestace v oboru C vn chirurgie 2007 Licence ČLK pro v kon soukrom l kařsk praxe, funkce lektora, odborn ho z stupce, prim ře pro poskytov n poradensk ch služeb v oboru chirurgie INFORMACE Člen Česk chirurgick společnosti, Česk l kařsk společnosti J Eatestace z chirurgie I st 2004 , specializovan způsobilost v oboru chirurgie 2010 , atestace z c vn chirurgie 2011 držitel licence ČLK pro v kon soukrom l kařsk praxe certifik t pro laserov operace na žiln m syst mu 2005 , certifik t pro operace žil pomoc radiofrekvence 2009 , certifik t pro operace žilPublikov no dne January 28, 2022 Rozhledy v chirurgii jsou celost tn odborn měs čn k Česk chirurgick společnosti ČLS JEP, do něhož mohou přisp vat češt i zahraničn l kaři všech chirurgick ch profes čl nky v česk m, slovensk m a anglick m jazyceMUDr Vladim r Teplan, Ph D Vzděl n a licence 2000 – 2006 2 L kařsk fakulta University Karlovy, Praha 2008 Z kladn kmen v oboru Všeobecn chirurgie , atestace I Stupně 2011 Specializace v oboru Chirurgie , atestace II Stupně 2014 Obhajoba disertačn pr ce Ph D – Cytokiny a adipocytokiny u chirurgick ch pacientů role tukov tk ně 2018 Udělen licence ČLK …Atestace I stupně v oboru chirurgie Atestace II stupně v oboru chirurgie Krakovsk 8, Praha 1 Nov Město, 110 00 Zdravotnick zař zenSpecializačn vzděl v n se uskutečňuje při v konu povol n l kaře nebo zubn ho l kaře formou celodenn průpravy na akreditovan ch pracovišt ch, a to v rozsahu odpov daj c m stanoven t denn pracovn době v vazku 1, 00 Vzděl v n může prob hat jako rozvolněn př prava, tzn i při nižš m rozsahu, než je stanoven t denn pracovn doba vMUDr Chrobok Jiř Vzděl n a licence 2006 2012 1 L kařsk fakulta Univerzity Karlovy v Praze 2014 Z kladn kmen v oboru Všeobecn chirurgie , atestace I Stupně 2019 Specializace v oboru Chirurgie , atestace II Stupně 2019 Lektor workshopu miniinvazivn řešen k l EMILOS Pracovn zkušenosti 2012Chirurgick oddělen Nemocnice na Homolce v Praze 2016 2017 I …atestace ʔatestace 2 j ce podstatn jm no rodu žensk ho lat 1 z čeho pro co v čem specializovan způsobilost v určit m l kařsk m oboru z skan složen m atestačn zkoušky, umožňuj c samostatnMUDr Petr Sikora ODBORN CHIRURG MAJITEL AMBULANCE chirurgie , sportovn traumatologie, flebologie, proktologie 1974 promoval na L kařsk fakultě UP Olomouc 1977 atestace z chirurgie I stupně 1985 atestace z chirurgie II stupně od r 1996 člen zdravotn komise Čs atletick ho svazuAtestace Chirurgie I stupně 1985 Chirurgie II stupně 1991 Traumatologie 1994 Člen řady odborn ch l kařsk ch společnost , jejichž činnost souvis s chirurgickou i obecně – medicinskou problematikou – Česk chirurgick společnost, Česk l kařsk společnost, J E Purkyně, Česk společnost pro razovou chrurgiiPrim MUDr Pavel Horyna působ jako plastick chirurg na klinice MEDICOM Clinic v Praze a st nad Labem od roku 2014 a od roku 2019 zast v i funkci prim ře Vystudoval 3 l kařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze V roce 2002 z skal atestaci v oboru chirurgie , od roku 2005 se specializuje na chirurgii estetickouChirurgie , c vn chirurige, estetick chirurgie Vzděl n L kařsk fakutla Univerzity Karlovy v Hradci Kr lov , promoce 1996 I atestace v oboru všeobecn chirurgie II atestace v oboru všeobecn chirurgie III atestace c vn chirurgie Prim ř chirurgick ho oddělen Oblastn nemocnice Rychnov nad KněžnouAkreditovan chirurgick oddělen poskytuje modern ambulantn a hospitalizačn p či v cel m rozsahu všeobecn a kolorekt ln chirurgie , v traumatologii, c vn chirurgii a urologii Souč st chirurgick ho oddělen je IBD centrum centrum pro nemocn s nespecifick mi z něty střevn mi Ve všech oborech jsou preferov ny modern mini invazivn technikyChirurgick ambulance MUDr Jiř Unger Pod nemocnic 2381 Louny 440 01 tel 415 623 274 mobil 608 528 155 IČO 71171983 chirurgie chirurgie unger cz j unger chirurg cz2002 atestace Chirurgie I stupně 2009 specializačn způsobilost – atestace – Chirurgie 21 let praxe na chirurgick ch pracovišt ch operačn ch, lůžkov ch i ambulantn ch nemocnice Boskovice, razov nemocnice v Brně, nemocnice Milosrdn ch bratř v Brně, nemocnice Tišnov, I chirurgick s r o , nemocnice Vyškov2011 2016 plastick chirurg ve Fakultn nemocnici u sv Anny v Brně Klinika plastick a estetick chirurgie 2007 2011 všeobecn chirurg ve Fakultn nemocnici v Brně Bohunic ch Chirurgick klinika Atestace a udělen licence 2015 atestace v oboru plastick chirurgie 2010 atestace v oboru chirurgieZ kladn servis chirurgick ambulance ošetřen razů l čba chirurgick ch z nětů l čen chronick ch ran a defektů n sledn p če po chirurgick ch v konech vyšetřen pro chirurgick onemocněn , indikace k operac m problematika pohybov ho apar tu Specializujeme se na komplexn proktologiiAbsolvent L kařsk fakulta Univerzity Karlovy v Plzni, obor všeobecn l kařstv Atestace Atestace I stupně v oboru chirurgie Atestace II stupně v oboru plastick chirurgieTento specialista ještě nepřid val ž dn informace o sv ch zkušenostech O mně Priv tn praxe, atestace z chirurgie , c vn chirurgie , kardiochirurgie L čen nemoci Kardiovaskul rn onemocněn Obezita Onemocněn srdce Sportovn razyChirurg , specialista na c vn chirurgii studium na l kařsk fakultě university Palack ho v Olomouci atestace z oboru všeobecn l ka řstv I atestace z oboru všeobecn chirurgie I n dstavbov atestace z c vn chirurgie člen Agniologick společnosti člen Flebiologick společnosti člen Chirurgick společnostiAtestace atestace I stupně z chirurgie atestace z plastick chirurgie Praxe od 1991 stav chirurgie ruky a plastick chirurgie , Vysok nad Jizerou 2009 2014 Klinika plastick chirurgie , FN Kr lovsk Vinohrady, Praha od 2014 plastick chirurgie ve FN Motol od 2014 INTER CLINIC Praha Radot n Členstv v odborn ch1998 – I atestace z chirurgie 2003 – II atestace z chirurgie 2004 – St tn doktorandsk zkouška 2005 – atestace z traumatologie 2007 – habilitace a jmenov n docentem 2020 jmenov n profesorem Praxe 1995 – 2003 sekund rn l kař traumatologie razov nemocnice BrnoAtestace z chirurgie I st 1988 Specializačn atestace z neurochirurgie 1996 Postgradu ln studium PhD 2007 Habilitace 2014 Pracovn zařazen Chirurgick oddělen Nemocnice Jindřichův Hradec, 1985 1990 Neurochirurgick oddělen , Nemocnice Česk Budějovice, 1990 2012 sekund rn l kař, 1990 1994 z stupce prim řeHorn n měst č p 285 8 Olomouc GPS 17 2513408, 49 59442 Telefon 420 585 234 444 420 604 723 403 Bohumil Z leš k je l kař chirurg působ c v okrese Olomouc Vystudoval na LF Masarykovy Univerzity v Brně a studium spěšně zakončil promoc v roce 1985 M atestaci v oboru chirurgie , plastick chirurgieCHIRURGICK ODDĚLEN Od roku 2011 n s najdete v pavilonu M Naše oddělen disponuje třemi modern mi stanicemi standardn lůžkov p če pro dospěl pacienty o kapacitě 65 lůžek, jedn m oddělen m dětsk chirurgie s 15 lůžky, špičkově vybavenou multioborovou jednotkou intenzivn p če v budově CAM, dvěma obecn mi ambulancemi a několika specializovan mi …Chirurgie Martin Sauer Adresa Van čkova č p 1318 25 st nad Labem st nad Labem centrum GPS 14 0334364, 50 6614292 Telefon 420 475 209 140 420 732 808 838Doc MUDr Jan Dostal k, CSc Emeritn přednosta Chirurgick kliniky Fakultn nemocnice v Ostravě Odborn garant pro obor chirurgie Slezsk univerzity v Opavě Absolvent L kařsk fakulty Univerzity Palack ho v Olomouci v roce 1968 Atestace I stupně z chirurgie v roce 1972 Atestace II stupně z chirurgie v roce 1977C vn chirurgick ambulance s mnohaletou tradic , založena MUDr Sauerem v r 1993 v Revolučn ul , n sledně v r 2011 byla přestěhov na do současn ch prostor ve Van čkově uliciIndividu ln př stup, zab v me se l čbou křečov ch žil, ischemickou chorobou doln ch končetin, z žen krkavic či v dutě břišn aorty s n vaznost z kroků v MNUL či EUCII atestace z chirurgie 1991 Soukrom ambulance od r 1993 Certifikace na pr ci s lasery V kony P ČE O TĚLO Modern l čebn a kosmetick z kroky v bezpeč zaveden chirurgick ambulance PLEŤ, RTY A VR SKYPlastick chirurgie l č razy, napravuje vady a pod l se na prevenci Jej mi pacienty jsou novorozenci i dospěl , ženy i muži Československo bylo prvn zem , kter uznala plastickou chirurgii jako samostatn medic nsk obor Přesto je velmi často redukov na na svou nejmedializovanějš č st – estetick z krokyMUDr Karel Beneš c vn chirurg s licenc Česk l kařsk komory Vzděl n 1986 Promoce Fakulta všeobecn ho l kařstv Praha 1989 Atestace ze všeobecn chirurgie 1994 Atestace z c vn chirurgieMUDr Rajz k Ota II atestace Osvědčen ČLK pro v kon samostatn praxe a funkce prim ře chirurg odd od roku 2001 do roku 2010 ve funkci prim ře chirurgick ho odd chirurgie Louny Ordinuje v lich t dny MUDr Zasadil Bořek II atestace2013 Atestace z plastick chirurgie L kařsk fakulta UK, Bratislava 2014 FEBOPRAS, Evropsk atestace z plastick chirurgie Brusel, Belgicko 2017 Z sk n titulu PhD na L kařsk fakultě UK Bratislava, Slovensk republika 2018 Členstv v ISAPSčlen Česk chirurgick společnosti, společnosti Jana Evagelisty Purkyně, člen představenstve OS ČLK Zl n, Deutsche Gesellschaft f r Chirurgie , CEAK Chirurgische Arbeitsgemeinschaft Endokrinologie , člen endokrinochirurgick , gastroenterologick a koloproktologick společnosti, I a II atestace z všeobecn chirurgie , atestaceMUDr Josef Kulh nek, MBA Absolvent Fakulty všeobecn ho l kařstv UK V současn době pracuje na Klinice plastick a rekonstrukčn chirurgie Fakultn Nemocnice Na Bulovce, kde je z roveň odborn m asistentem T ž působ jako Ordin ř pro plastickou chirurgii v Nemocnici Na Františku s poliklinikou Objednat konzultaci MUDrKlinika plastick chirurgie FNKV a 3 LF UK je nejstarš m a největš m pracovištěm plastick chirurgie v Česk republice Klinika byla založena prof Burianem, jedn m ze zakladatelů oboru plastick chirurgie v Evropě, v prvn polovině minul ho stolet2003 – dosud – Klinika plastick a estetick chirurgie FN u sv Anny v Brně Atestace 1998 – chirurgie I st 2007 – plastick chirurgie Držitel licence ČLK a specializovan způsobilosti pro obor chirurgie a plastick chirurgiePRACOVIŠTĚ CHIRURGIE Kvalifikačn předpoklady VŠ vzděl n l kařsk ho směru, specializovan způsobilost atestace v oboru urologie N stup dle dohody Kontakt Yvona Vlčkov , vedouc odd PaM, tel 420 222 801 370, yvona vlckova nnfp cz – na tuto adresu zašlete svůj strukturovan životopisSložen atestace Atestace z chirurgie I stupně, 1973 Atestace z plastick chirurgie , 1981 Licence od Česk l kařsk komory pro obor chirurgie a plastick chirurgie Členstv v odborn ch společnostech Česk l kařsk komora Společnost plastick chirurgie ČSL JEP Společnost estetick chirurgie ČR Publikačn činnostKnihovna Knihovna se nach z v budově stavu vědeck ch informac 1 l kařsk fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecn fakultn nemocnice v PrazeKlinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1 LF UK a FN v Motole V valu 84, 150 06, Praha 5 michal zabrodsky fnmotol cz Tel 224434357 FAX 224434319 Odborn vzděl n 1992 1999 – 1 LF UK v Praze 2001 – atestace 1 stupně v oboru Otorhinolaryngologie 2006 – evropsk atestace v oboru OtorhinolaryngologieL kaři MUDr Zbyněk Chromek specializovan způsobilost v oboru chirurgie atestace z radiologie MUDrAkreditovan chirurgick oddělen poskytuje modern ambulantn a hospitalizačn p či v cel m rozsahu všeobecn a kolorekt ln chirurgie , v traumatologii, c vn chirurgii a urologii Souč st chirurgick ho oddělen je IBD centrum centrum pro nemocn s nespecifick mi z něty střevn mi Ve všech oborech jsou preferov ny modern mini invazivn technikyL kař ka bez atestace oddělen Chirurgie Nemocnice Valašsk Meziř č a s nab z voln pracovn m sto v oboru zdravotnictv na pozici L kař ka bez atestace oddělen Chirurgie Pr ce na pln vazek v jednosměnn m provozu Pracovn poměr na dobu neurčitou s ohodnocen m 32 000 Kč měs c Minim lnatestace ʔatestace 2 j ce podstatn jm no rodu žensk ho lat 1 z čeho pro co v čem specializovan způsobilost v určit m l kařsk m oboru z skan složen m atestačn zkoušky, umožňuj c samostatnAtestace z chirurgie I stupně 1991 Atestace z chirurgie II stupně 1999 Zahraničn st že 1995 – Berl n – Virchow universita, transplantace jater 1997 – New York, The Mount Sinai Hospital , transplantace jater Zaměstn n 1994 – 2004 …atestace z Intervenčn radiologie nebo atestace z Vaskul rn intervenčn radiologie nebo FL F021 diagnostick a l čebn m S3 RTG laborant 3 100 Rukavice chirurgick steriln 3 p r 7, 90 23, 70 A002594 Digit ln či filmov z znam a archivace intervenčn ho v konuNemocnice Břeclav, chirurgick oddělen U Nemocnice 1, 69074 Břeclav Tel 519 315 414, 519 315 448 Email uhrovale nembv cz Ordinačn hodiny dle objedn n Česk Budějovice Medipont MUDr Ivana Přib ňov Ambulantn klinika Medipont Matice školsk 17, Česk Budějovice, 370 01 tel 387 730 439 Email ivana pribanovaatestace ze všeobecn ho praktick ho l kařstv Praxe na II intern klinice FN Kr lovsk Vinohrady, hematologick m oddělen FN Kr lovsk Vinohrady St že např klad na neurologick klinice FNKV, na infekčn klinice FNB, chirurgick klinice a gynekologick m oddělen Thomayerovy nemocniceUniverzita Palack ho v Olomouci Univerzita Palack ho v Olomouci Sportovn den rozh be univerzitu, nab z v ce než třicet aktivit 7 5 2022 Univerzita si v mezin rodn ch žebř čc ch vylepšila pozici i sv dosavadn maximum 6COVID 19 sum rne inform cie Od 8 11 2022 je Bratislava v červenom p sme Covid automatu, čo znamen povinnosť nosiť respir tor FFP2 v interi ri vo všetk ch priestoroch fakultyV ukov port l pro mediky a studenty dalš ch zdravotnick ch a klinick ch oborů Souč st celon rodn ho meziuniverzitn ho projektu MEFANET Podpora e learningu, elektronick ch skript a využit modern ch informačn ch technologi ve v uce budouc ch l kařů a zdravotn kůDrobn chirurgick z kroky O n s Ordinace byla otevřen v roce 1993 m m otcem MUDr Leonem Hennerem 1942 †2001 Praxi jsme společně provozovali do srpna roku 2001, kdy jsem začal pracovat samostatně a atestace l kařůKarel Sadil atestace II stupně z ortopedie sestra Petra Sadilov Telefon 02 8688 8569 0606 859 215 0607129 161 mimo ordinačn hodiny Dopravn spojendaje ve fakultn m webov m adres ři se automaticky generuj z datab ze Karlovy univerzity WhoIS V seznamu uv d me všechny zaměstnance fakulty v pracovn m poměru nikoli v jin m druhu pracovněpr vn ho vztahuFakulta všeobecn ho l kařstv UK Prvn odborn atestace v roce 1985, druh odborn atestace v roce 1991 Kandidatura v roce 1993 MUDr Korynta je emeritn přednosta očn kliniky fakultn nemocnice Motol v Praze a d le docentem očn kliniky …Kardiologick ordinace N š t m MUDr Pavel Hajdušek Atestace z kardiologie Držitel licence pro v kon funkce vedouc ho l kaře a prim ře v oboru kardiologie Autor 3 odborn ch publikac Pracovn zkušenosti II intern klinika FTN Praha IKEM PrahaKomora veterin rn ch l kařů ČR V žen pan , v žen pane, Nař zen Komise EU 2019 2035 stanovuje požadavky t kaj c se schvalov n l hn , z nichž maj b t n sadov vejce nebo jednodenn kuřata přem sťov na do jin ho člensk ho st tu a požadavky na schvalov n zař zen chovaj c ch drůbež, z nichž m b t drůbež určen k jin m čelůmChirurgie obecn I a II st C vn chirurgie Angiologie Intenzivn medic na MUDr Dobroslav Sekret vedouc ambulance chirurgick a mammologick poradny Působ jako vedouc oddělen chirurgie s traumatologi ve Slezsk nemocnici Opava Atestace a odborn způsobilostPředatestačn specializačn kurz pneumologie a ftizeologie atestace podzim 2022 Předatestačn kurz se bude konat v term nu od 12 do 23 z ř 2022 na L kařsk fakultě Univerzity Palack ho v Olomouci Z jemci o kurz se budou hl sit na L kařsk fakultě Univerzity Palack ho v Olomouci odkaz zde1996 – atestace I stupně v oboru psychiatrie 1999 – atestace II stupně v oboru psychiatrie 2002 – funkčn specializace v oboru systematick psychoterapie Zkušenosti s lektorskou činnost Semin ře pro l kaře a sestry chirurgick kliniky, veden kurzu psychologie pro zdravotn ky v r mci Fakultn nemocnice PlzeňMUDr Jitka Grohov Neurologick ambulance Neurologick ambulance nach zej c se v prvn m poschod MEDICENTRA a poskytuje komplexn ambulantn neurologickou p či včetně p če dispenz rn pro sp dovou oblast hustopečska v cel m spektru oboru neurologie pro pacienty s vertebrogenn mi algick mi syndromy, c vn mAtestace z dermatovenerologie I a II stupně Řada postgradu ln ch kurzů z dermatochirugie, dermatoonkologie a korektivn dermatologie Praxe 1989 2003 Kožn klinika FN Brno Bohunice Od r 2003 priv tn ambulanceCukr oslabuje imunitn syst m proti infekc m Proti vir z m 9 1 2022 Vysok hladiny cukru v krvi dok žou oslabit imunitn syst m, což vede jak k častějš m, tak k horš m a delš m průběhům všech z nětů Několikahodinov quot omr čen quot imunitn ho syst mu vlivem cukru však bylo prok z no nejen u onemocněnV roce 2007 pracoval na oddělen molekul rn biologie Karolinska Institutu ve Stockholmu, kde se zab val problematikou kandid tn ch genů pro diabetick onemocněn ledvin u osob s DM 1 typu V roce 2009 z skal specializaci v oboru vnitřn ho l kařstv , v roce 2014 specializaci v oboru endokrinologie a diabetologieGastroenterologie a interna je od 16 9 2019 přesunuta do nov ch prostor L kařsk ho domu G čko vedle Globusu , adresa Česk Vrbn 2403, 3 patroAngionika s r o c vn a intern ambulance MUDr Monika Podpěrov 1989 Promoce na Fakultě všeobecn ho l kařstv UK v Praze 1992 Atestace I stupně v oboru vnitřn l kařstv 1993 Angiologick st ž na IV intern klinice VFN 1995 Udělen licence v oboru vnitřn l kařstvPlastick chirurgie l č razy, napravuje vady a pod l se na prevenci Jej mi pacienty jsou novorozenci i dospěl , ženy i muži Československo bylo prvn zem , kter uznala plastickou chirurgii jako samostatn medic nsk obor Přesto je velmi často redukov na na svou nejmedializovanějš č st – estetick z krokyL KAŘ KA BEZ ATESTACE ODDĚLEN CHIRURGIE N plň pr ce pr ce l kaře na oddělen Chirurgie , dle popisu pracovn činnosti, podm nkou je l kařsk vzděl n Nab z me 25 dn dovolen , penzijn , životn pojištěn Prvn kontakt telefonicky v době 8 00 14 00 h na č sle 571 758 150, 571 758 153, osobně naAtestace II stupně z urologie 1998 Atestace I stupně z urologie 1997 Atestace II stupně z chirurgie 1992 Atestace I stupně z chirurgie 1983 1989 Vojensk l kařsk akademie Karlovy University VLA JEP UK v Hradci Kr lovatestace zkouška, na jej mž z kladě se vyd v osvědčen o specializaci Reklama Videa Zdravotn činky Manukov ho medu Dr Axe Rusk chirurg ukazuje cviky, kter mohou zachr nit vaši p teřModern stomatologick klinika RB dent s r o , kter se nach z v Liberci na Peršt ně, nab z sv m klientům komplexn zubn p či od vstupn ho vyšetřen až po složit chirurgick z kroky Cel spektrum z kroků je prov děno na jednom pracovišti bez nutnosti zbytečn ho cestov n a …ter 7 00 11 00 Středa, Čtvrtek 7 00 13 00 Objedn n telefonicky 533 302 346 u zdravotn sestry Ludmily Lačň kov nebo osobně v ambulanci V př padě, že se nemůžete v term nu, na kter jste objedn ni dostavit, informujte n s telefonicky nebo e mailem na adresu ordinace endomagnova czNemocnice Jindřichův Hradec přijme l kaře na Dětsk oddělen 1 Neonatologa – vedouc novorozeneck ho seku s JIP Požadujeme atestaci z neonatologie nebo před n , ev atestaci z pediatrie se z jmem o nadstavbovou atestaci z neonatologie 2 Z stupce prim ře – …Š rka Kasardov 1985 1989 Gymn zium Znojmo 1989 1995 L kařsk fakulta Masarykovy univerzity Brno Od roku 1995 z aměstn na v Nemocnici Kyjov, dětsk oddělen 1998 Atestace z pediatrie I st Od roku 1999 Provoz vlastn pediatrick …Naše klinika poskytuje komplexn diagnostiku a l čbu pacientů s onemocněn m vnitřn ch org nů a srdečně c vn ho syst mu Ve spolupr ci s kardiochirurgickou klinikou FN Olomouc zajišťuje chirurgickou l čbu ischemick choroby srdečn a chlopenn ch vad Onemocněn , na jejichž l čbu se klinika specializuje ischemickSpecializovan způsobilost atestace v oboru Vnitřn l kařstv , Kardiologie MUDr Petr Mit š Specializovan způsobilost atestace v oboru C vn chirurgie MUDr Kateřina Dan čkov Specializovan způsobilost atestace v oboru Angiologie, Všeobecn praktick l kařstv MUDr Tereza EichlerovKudy k n m Prostory pracoviště jsou um stěny v suter nu budovy Cesta hromadnou dopravou z hlavn ho vlakov ho n draž Brno hl n před hlavn m n draž m nastoup te do tramvaje č 4 směr N měst m ru vystoup te na zast vce Komensk ho n měst obejděte po chodn ku na kter jste vystoupili zleva či zprava budovu Fakulty soci ln ch studi na ulici2006 – absolvoval společn intern z klad testem a absolvov n m kurzu současn ekvivalent 1 atestace z vnitřn ho l kařstv 2003 – absolvoval magistersk studium všeobecn ho l kařstv na 2 LF UK Praha 5 – Motol Praxe, dosažen v sledky l kařstvRektovagin ln p štěl jako komplikace chirurgick l čby u pacientek s karcinomem rekta Onkologie 2015, 9 6 268–270 Ševč k L L čba karcinomu ovaria v současnosti Onkologie, 2015, 9 4 106–108Cena odběru pro samopl tce 853 Kč Odběrov m sto PCR Odběrov m sto pro covid 19 RT PCR naleznete u n kladn br ny, v č sti budovy A ORTO Vstup do budovy je z vnitřn strany are lu nemocnice Pro př jezd autem je nutn použ t hlavn vjezd do nemocnice, d le n sledujte značen „Odběrov m sto covid 19“ aUherskohradišťsk nemocnice přijme všeobecn , dětsk a praktick sestry, zdravotnick z chran ře a fyzioterapeuty Dalš informace poskytne Ing Ad la Val čkov , tvar Ř zen lidsk ch zdrojů, tel 572 529 320Z něty středn ho ucha dět Bolesti ucha během nachlazen jsou u dět čast Lze u nich zkusit 2 dny dom c l čbou proti z nětu a bolesti, ale i pokud je potřeba paracent zy k uvolněn středoušn ho sekretu, až 2 3 se zhoj bez antibiotikTranslations of list from Czech to af and index of list in the bilingual analogic dictionaryM m atestace 1 a 2 stupně V oboru působ m již od roku 1983 a od roku 1990 pracuji jako priv tn veterin rn l kař Neust l m postgradu ln m studiem rozšiřuji sv vědomosti , abych mohl poskytnout Vašemu zv ř tku profesion ln a modern p čiPomoc funkce Ned vn je možn se rychle vr tit k pr vě prohl žen m souborům Obl ben soubory je tak možn označit Hvězdičkou Co se chystPRACTICUS Odborn časopis Společnosti všeobecn ho l kařstv ČLS JEP pro praktick l kaře zdarma č 3 2022 ročn k 21 T MAV roce 1995 atestace z chirurgie II stupně V roce 1998 atestace z dětsk chirurgie V roce 2013 odborn v ukov st ž pro l čbu křečov ch žil metodou ClariVein v Rijnstate hospital v Arnhemu, v …Atestačn zkoušky Term ny atestačn ch zkoušek v ČR pro rok 2022 Přihl šku k atestačn zkoušce zas lejte vyplněnou a vytištěnou ve form tu 1 str nka na list v elektronick m syst mu EZP, viz z ložka Formul ře Vešker př lohy k přihl šce prost kopie odevzd vejte pros m, ve form tu A4 Všichni uchazečiPředatestačn př prava a atestace Cesta k atestaci Specializačn postgradu ln vzděl v n v oboru pneumologie a ftizeologie Str nky byly vytvořeny pro l kaře, směřuj c ke složen atestace , t j k z sk n specializovan způsobilosti v oboru pneumologie a ftizeologie PNEAtestace l kaře Toto je přehled možn ch l kařsk ch atestac v Česk republice, l kařsk odbornosti v členěn podle VZP naleznete v čl nku Seznam l kařsk ch odbornost Atestace l kaře znamen z sk n odborn způsobilosti k v konu povol n l kaře Pr vně je upravena z konem č 95 2004 Sb a navazuj c mi vyhl škami1998 atestace ze všeobecn chirurgie 2005 atestace z plastick chirurgie držitel licence ČLK pro v kon soukrom l kařsk praxe v oboru plastick chirurgie držitel licence ČLK pro v kon funkce vedouc ho l kaře a prim ře pro obor plastick chirurgie Praxe v oboru 1995 – 2000 Chirurgick oddělen nemocnice v Semilechatestovan všeobecn chirurg II atestace Telefon 0420 548 211 556 Email ave surgeon seznam cz Odborn kvalifikace 1997 L kařsk fakulta Masarykovy univerzity v Brně 1999 I atestace z všeobecn chirurgie2015 Atestace a pln kvalifikace v oboru chirurgie 2015 Licence ČLK pro v kon soukrom l kařsk praxe, funkce lektora, odborn ho z stupce, prim ře pro poskytov n poradensk ch služeb v oboru traumatologie a chirurgie , v obou oborech II prim řsk licenceMUDr Tom š Ventruba působ jako plastick chirurg na klinice MEDICOM Clinic v Brně od roku 2019 Vystudoval L kařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně V roce 2010 z skal atestaci z oboru chirurgie a od roku 2011 se věnuje oboru plastick chirurgieKompletn spektrum operac estetick chirurgie a širok spektrum operac plastick chirurgie vrozen v vojov vady u dět , n dory kůže a měkk ch tk n , chirurgie ruky, rekonstrukce prsu, mikrochirurgie Kontinu ln vzděl v n v oboru Kvalifikace Atestace z chirurgie I st Atestace z plastick chirurgie1999 – 2004 chirurgick odd Nemocnice Jihlava 2004 – 2007 Krankenhaus Friedrichroda, Německo 2007 – 2022 chirurgick odd Nemocnice Jihlava Atestace Atestace I stupeň chirurgie 2002 Atestace II stupeň – specializovan způsobilost 2012 Diplom celoživotn ho vzděl v n Certifik t na Longovu operačn metoduPot co se oddělen v r mci reorganizace nemocnice stalo souč st odd ortopedie, traumatologie a rekonstrukčn chirurgie pracuje od roku 2007 jako vedouc stanice rekonstrukčn chirurgie Od roku 2006 pracuje na oddělen plastick chirurgie stavu estetick medic ny v Praze Atestace I st chirurgie maxillofaci ln chirurgieatestace ʔatestace 2 j ce podstatn jm no rodu žensk ho lat 1 z čeho pro co v čem specializovan způsobilost v určit m l kařsk m oboru z skan složen m atestačn zkoušky, umožňuj c samostatnAkreditovan chirurgick oddělen poskytuje modern ambulantn a hospitalizačn p či v cel m rozsahu všeobecn a kolorekt ln chirurgie , v traumatologii, c vn chirurgii a urologii Souč st chirurgick ho oddělen je IBD centrum centrum pro nemocn s nespecifick mi z něty střevn mi Ve všech oborech jsou preferov ny modern mini invazivn technikyAtestace Atestace I stupně v oboru chirurgie Atestace II stupně v oboru plastick chirurgie Praxe Doktorka Schwarzmannov zač nala na chirurgick m oddělen v Oblastn nemocnici v Kol ně, a d le pokračovala na Kliniku plastick chirurgie 3 LF UK a FNKV Publikačn činnost1 l kařsk fakulta Univerzita Karlova 1 chirurgick klinika en Z kladn informace Kde n s najdete Historie klinikyUniversit t Hannover 1 • 1995 – I atestace z chirurgie • 2001 – II atestace z neurochirurgie Hovoř anglicky , rusky a německy Martin Jan Str nsk Albany Medical Center v USAII atestace v oboru všeobecn chirurgie , specializace na ambulantn chirurgii a zejm na mamologii onemocněn prsn žl zy Dlouholet zaměstnankyně chirurgick kliniky FN Plzeň Lochot n dř ve Bory , zakladatelka a b val vedouc l kařka mamologick poradnyVzděl n 2006 2012 1 L kařsk fakulta Univerzity Karlovy v Praze 2014 Z kladn kmen v oboru Všeobecn chirurgie , atestace I Stupně 2019 Specializace v oboru Chirurgie , atestace II Stupně 2019 Lektor workshopu miniinvazivn řešen k l EMILOS Profesn zkušenosti 2012 Chirurgick oddělen Nemocnice na Homolce v Praze 2016 2017 I chirurgick klinika 1L KAŘ KA BEZ ATESTACE ODDĚLEN CHIRURGIE N plň pr ce pr ce l kaře na oddělen Chirurgie , dle popisu pracovn činnosti, podm nkou je l kařsk vzděl n Nab z me 25 dn dovolen , penzijn , životn pojištěn2004 Atestace v oboru plastick chirurgie 1997 Atestace I stupně v oboru všeobecn chirurgie 1994 Promoce Univerzita Palack ho v Olomouci L kařsk fakulta L kařsk praxe 2016 – dosud GIA clinic s r o 2000 – 2017 Plastick chirurgie Fakultn nemocnice Olomouc 2008 – 2013 Mamologick poradna ProMedica ProstějovAtestace z chirurgie I st 1983 Atestace z plastick chirurgie 1990 33 let zkušenost a praxe v oboru plastick a estetick chirurgie Členstv v odborn ch společnostech Společnost plastick chirurgie při česk l kařsk společnosti JEP Česk …Atestace l kaře znamen z sk n odborn způsobilosti k v konu povol n l kaře V ČR vlastn atestace upravuje z kon č 95 2004 Sb a prov děc vyhl šky Ministerstva zdravotnictv Od 1 7 2009 je vlastn realizace předaatestačn př pravy upravena Vyhl škou č 185 2009 Sb , st le dob haj atestace prob hajO n s Chirurgie H lle vod O n s MUDr Oldřich H lle absolvent L kařsk fakulty J E Purkyně v Brně, obor všeobecn ho l kařstv atestace v oboru všeobecn chirurgie 1987 atestace v oboru dětsk chirurgie 1994 kurz v akupunktuře IPVZ 1999 Osvědčen ČLK pro obor chirurgie 19951995 atestace I stupně z všeobecn ho l kařstv 1997 atestace I stupně z urologie 2002 atestace II stupně z urologie 2007 dizertace obor chirurgie , titul Ph D Odborn praxe 1992 1994 z kladn školen středn vojensk nemocnice Praha VNI chirurgick klinika je společn m pracovištěm Všeobecn fakultn nemocnice v Praze a 1 l kařsk fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zajišťuje nejvyšš medic nskou, odbornou p či, je vědecko – v zkumn m pracovištěm a prob h zde v uka chirurgick ch oborů a ošetřovatelsk p če magistersk ho a bakal řsk ho studia na 11997 1999 Klinika plastick chirurgie FN Praha Bulovka 1999 Atestace z plastick chirurgie 2000 2002 Prim ř oddělen plastick chirurgie Nemocnice Třinec 2000 dodnes Soukrom praxe v oboru estetick chirurgie , 2012 majitel a vedouc l kař kliniky estetick chirurgie Polmedicana v OstravěProfil MUDr Jiř Paroulek Narozen ve Znojmě v roce 1969 Vystudoval I L kařskou fakultu Univerzity Karlovy Praha, promoce r 1995 Praxe 1995 – 2001 oddělen chirurgie okresn nemocnice Jindřichův Hradec od 2001 stav chirurgie ruky a plastick chirurgie Vysok nad Jizerou, t č jako z stupce primaře Atestace 1998 Všeobecn chirurgie IAtestace chirurgie I st UK IPVZ Atestace z urgentn medic ny a medic ny katastrof UK IPVZ Atestace Všeobecn praktick l kařstv UK IPVZ Praxe Od roku 1990 jsem působil na II intern klinice Všeobecn Fakultn Nemocnice Praha, od roku 1992 na I chirurgick klinice VFN Praha , r 1994 nemocnice Dvůr Kr lov nad Labem, a vL kaři MUDr Tom š Burešjednatel společnosti, vedouc l kař Kvalifikace, vzděl n Kvalifikace 2000 2014 Chirurgick oddělen Oblastn nemocnice Kladno 2000 2003 mladš sekund ř 2003 1 atestace v oboru všeobecn chirurgie 2005 Licence l kařsk komory pro v kon samostatn praxe a poradensk činnosti v oboru chirurgie 2004 člen t mu c vn chirurgieOblastnZakladatel ordinace Dlouholet l kař SK Kladno Prvn stupeň atestace chirurgie z skal roku 1981 Druh stupeň roku 1987 Mimo jin působ ve fotbalov m t mu SK Kladno a fotbalov reprezentaci ČR U16 – U19 Držitel Syllabovy plakety z r 2011 za mimoř dn př nos v …MUDr David Wadie Shihata je prim řem v Oblastn nemocnici v Rychnově nad Kněžnou a tak majitelem soukrom kliniky c vn , estetick a všeobecn chirurgie SURGIMED a Laserov ho centra v Rychnově nad Kněžnou Vzděl n Je absolventem L kařsk fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Kr lov promoce v roce 1996 , d le z skal hned několik atestacMUDr Radek Bartoška, Ph D 25 1 2022 ortopedie, traumatologie Fakulta 1 LF UK Atestace pro obor ortopedie Ph D experiment ln chirurgieL KAŘ KA BEZ ATESTACE ODDĚLEN CHIRURGIE N plň pr ce pr ce l kaře na oddělen Chirurgie , dle popisu pracovn činnosti, podm nkou je l kařsk vzděl n Nab z me 25 dn dovolen , penzijn , životn pojištěn , 3 dny pracovn ho volna2 atestace v oboru chirurgie Licence prim ře v oboru chirurgie Česk chirurgick společnosti EAES European Association of Endoscopic Surgery ESVS European Society for Vascular Surgery EURO NOTES St že a kurzy EITS IRCAD Strasbourg Universita L Pasteura pokročil laparoskopie, NOTES operace Kodaň Endovasku rn operace2003 – atestace prvn ho stupně v oborou chirurgie 2009 – atestace všeobecn chirurgie EU četn odborn st že – např oddělen plastick chirurgie FN Plzeň, klinika pop leninov medic ny Kr lovsk Vinohrady Praha, čast na kongresech miniinvazivn chirurgieAtestace I st z chirurgie 1990 dosud Oddělen plastick chirurgie FN Plzeň 1994 Odborn st ž oddělen plastick chirurgie Všeobecn nemocnice Milosrdn ch sester Linec prof MUD r G Bauer 1995 Atestace z plastick chirurgie 2000 dosud Priv tn l kařsk praxe osvědčen od roku 20032002 2003 Chirurgick oddělen nemocnice Beroun od 2003 Ortopedicko traumatologick oddělen Oblastn nemocnice Mlad Boleslav a s od 2008 Chirurgick oddělen nemocnice Kutn Hora Atestace Ortopedie, razov chirurgie , Chirurgie Licence ČLK k v konu funkce vedouc ho l kaře a prim ře v oboru Ortopedie, razov chirurgieAtestace z plastick chirurgie 1997 Licence Česk l kařsk komory 2000 Soukrom ordinace v Pardubic ch 2000 V roce 1997 absolvoval atestaci z plastick chirurgie V t době již dva roky pracoval na Oddělen plastick chirurgie priv tn nemocnice Sanus v Hradci Kr lov od roku 1996 jako z stupce prim řeMUDr Sl va František 1978 Absolvent L kařsk fakulty UP v Olomouci Promov n doktorem medic ny MUDr v oboru stomatologie 1982 Atestace I stupně v oboru praktick zubn l kařstv 1981 1992 Odborn asistent a z stupce přednosty oddělen čelistn a obličejov chirurgie Baťovy nemocnice Zl n 1992 Specializačn atestace v oboru čelistn a obličejovProfil Fakulta všeobecn ho l kařstv Masarykovy university Brno promoce 1980 Atestace II stupně chirurgie Atestace z plastick chirurgie Ordin ř pro plastickou chirurgii Baťovy nemocnice Zl n od roku 1996 Priv tn plastick chirurg od nora 2000 Člen společnosti estetick chirurgie s certifik tem od roku 2002 Tisk11 2010 – atestace z oboru Otorinolaryngologie 2 2018 – jmenov n docentem v oboru Otorinolaryngologie Praxe 2017 – dosud Klinika otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1 LF a v Motole, Praha, z stupce přednosty pro vědu a v zkum 2007 2016 Klinika otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1Plastick chirurgie l č razy, napravuje vady a pod l se na prevenci Jej mi pacienty jsou novorozenci i dospěl , ženy i muži Československo bylo prvn zem , kter uznala plastickou chirurgii jako samostatn medic nsk obor Přesto je velmi často redukov na na svou nejmedializovanějš č st – estetick z krokyPopis oddělen Oddělen Chirurgie urologie, ORL Nemocnice P sek a s je multioborov ambulantn a lůžkov oddělen , kter hospitalizuje pacienty s chirurgickou, urologickou a ORL problematikou Oddělen m celkem 65 lůžek na třech stanic ch Lůžkov č st je um stěna v 1 patře pavilonu L a K Ambulance, poradny aAtestace v oboru všeobecn chirurgie 2000 Slovensk l kařsk fakulta, Bratislava Diplom v oboru všeobecn l kařstv 1997 L kařsk fakulta university J A Komensk ho, Bratislava Pracovn zkušenosti RK Malvazinky Praha, od 2013 Plastick chirurgie2013 Atestace z plastick chirurgie L kařsk fakulta UK, Bratislava 2014 FEBOPRAS, Evropsk atestace z plastick chirurgie Brusel, Belgicko 2017 Z sk n titulu PhD na L kařsk fakultě UK Bratislava, Slovensk republika 2018 Členstv v ISAPSV ter od 7 00 m me operačn den jednodenn chirurgie , kdy prov d me operace předem objednan m Zaměstnanci a spolupracuj c l kaři MUDr Přemysl D rr st všeobecn chirurg , vzděl n atestace II stupně v oboru všeobecn chirurgie Je zkušen operat r v oboru všeobecn chirurgie a laparoskopie1983 – atestace z chirurgie I st 1982 – dosud – Klinika plastick chirurgie FN u sv Anny 1988 – atestace z plastick chirurgie 1992 – 1995 – konzultant pro plastickou chirurgii v razov nemocnici Brno, ve vedlejš m pracovn m poměru 1995 – dosud – přednosta Kliniky plastick a estetick chirurgie FakultnKontaktn daje Chirurgie a mamologie s r o IČO 07881347 Raisova 2426 21, Plzeň, 301 00 info chirama cz 420 377 423 562, 420 604 348 467I atestace z chirurgie 1985 II atestace z neurochirurgie 1990 Pracovn zařazen a subspecializace Z stupce přednosty pro l čebně preventivn p či od r 2015 Odborn asistent katedry chirurgie L kařsk fakulty UK v Plzni pro obor neurochirurgie od …
32 | 153 | 133 | 187 | 72