Mokyklos Dokumentacijos Planas Metams


Planavimo dokumentai 2022 m Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos veiklos planas 2020 m Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos veiklos planas1 21 Mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų rengimas ir koregavimas Nuolat D Šeižienė 1 22 Mokyklos 2022 metų dokumentacijos plano rengimas Spalis L Daubaraitė Navickė 1 23 Ilgalaikio materialiojo turto ir trumpalaikio materialiojo turto inventorizacija Lapkritis gruodis I Zubienė, Inventorizacijos komisija 1 242022 METŲ GEGUŽĖS MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 2022 05 04 Nr V6 389 Eil Nr Veikla Data, laikas, vieta Atsakingas vadovas Vykdytojai Dalyviai I REZULTATAI 1 1 ASMENS TAPSMAS SOCIALUMAS Mokinių dalyvavimas renginiuose, akcijose, savivaldoje, prevencinėse veiklose 1 Anglų kalbos savaitė nuo 05 02 iki 05 06 dDokumentacijos planas – Mokyklos veiklos dokumentų sisteminimo metų planas Dokumentas – juridinio ar fizinio asmens veiklos procese užfiksuota informacija, nepaisant jos pateikimo būdo, formos ir laikmenos Dokumento blankas – teisės aktu nustatytos formos blankas,Mokyklos veiklos planas Bendroji veiklos sritis numatyti tikslus, uždavinius, priemones ir veiklas 1 metams Dokumentacijos planas Specialioji veiklos sritis metinių bylų, vedamų įstaigoje, sąrašas ir atsakingi asmenys Planas sudaromas 3 metams , ataskaita teikiama kiekvienais metais iki kovo 1 d 7 3Bylų dokumentacijos planas rengiamas kiekvienais metais, likus dviem mėnesiams iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos 17 2 Bylų dokumentacijos plane bylos numatomos ir sudaromos iš dokumentų, įstaigos parengtų ar gautų per vienerius kalendorinius metus vykdant konkrečią funkciją ar subfunkciją, išskyrus tęsiamas bylasiki 09 15 suderina Mokyklos metodinės tarybos patvirtinta forma 2007 02 19 protokolo Nr 2 Mokyklos veiklos planas Integruojamųjų programų gairės, prevencinių programų gairės P a v y z d y s Suderinta Direktoriaus pavaduoja ugdymui KLAIPĖDOS VITĖS PAGRINDINĖ MOKYKLA ILGALAIKIS DALYKO PLANAS 9 KLASEI 2010 2011 m mpokalbius, tėvų susirinkimus, elektroninį paštą, elektroninį dienyną užtikrins vaiko sėkmingą ugdymą si bei stiprins tėvų ir mokytojų partnerystės ryšius BendradRegistrų Pavyzdžiai Registro forma pildymui internete Registro nuotrauka Registro šablonai atsisiuntimui WORD, DOC, PDF, ODT, JPG Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras PVM registrasDokumentacijos planas 2017 m parengtas mokykloje Mokyklos dokumentacijos registrų sąrašas 2017 m parengtas mokykloje Parengtos įvairių dokumentų prašymų, sutikimų, sutarčių kt …metams „Sveikatos dienoraštis“ 2020 m birželio 10 d įstaiga gavo sveikatą stiprinančios mokyklos statusą Sveikatinimo tikslų realizavimui darželyje buvo vykdomi projektai „Sveikas aš, sveikas tu, būkime sveiki kartu“, o nuo rugsėjo mėnesio „Sveikatos šaly pabūkim visi“,PALANGOS LOPŠELIO DARŽELIO „ŽILVINAS“ VEIKLOS PLANAS 2019 METAMS 1 Tikslas Kokybiškų švietimo paslaugų teikimas 1 1 Uždavinys Užtikrinti kokybišką ir šiuolaikišką švietimo paslaugų teikimą Mokyklos 2020 metų dokumentacijos plano rengimas Spalis R Jurgutienė, R Lelienė 1 37 Priešgaisrinės ir civilinėsBiudžetinė įstaiga, Mindaugo g 8, LT 03107 Vilnius, Tel 8 5 265 1137 El p lvat archyvai lt, faks 8 5 265 2314, kodas Juridinių asmenų registre 188697087 Darbo laikas I–IV 8 00–17 00, V 8 00–15 45, pietų pertrauka 12 00–12 45 Papildomai asmenų prašymai priimami pirmadieniais ir antradieniais iki 18 valKauno r Garliavos sporto ir kultūros centro strateginis planas 2022–2023 metams sudarytas remiantis 1 Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019–2022 m strateginiu veiklos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m vasario 8 d įsakymu NrMokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų rengimas ir koregavimas Mokyklos 2022 metų dokumentacijos plano sudarymas Ilgalaikio materialiojo turto ir trumpalaikio materialiojo turto inventorizacija 2022 2023 metų strateginio veiklos plano ruošimas Veiklos plano 2022 metams sudarymas, koregavimas 2022 m biudžeto sąmatų projektasVienarūšėms byloms dokumentacijos plane suteikiamas vienas indeksas, o pastabų skiltyje nurodomas jų apskaitos dokumentas, pvz Pagal sąrašą Pagal žurnalą 35 Dokumentacijos plano projektą svarsto įstaigos DEK Jei komisija projektui pritaria, dokumentacijos planas teikiamas derinti šių taisyklių 6 4 punkte nurodyta tvarkaDokumentacijos planas mokyklos veiklos dokumentų sisteminimo metų planas Dokumentas juridinio ar fizinio asmens veiklos procese užfiksuota informacija, nepaisant jos pateikimo būdo, formos ir laikmenos Dokumentų apskaita – dokumentų kiekio …1 TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PALUKNIO VAIKŲ LOPŠELIO DARŽELIO STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2014 – 2017 METAMS ĮVADAS Trakų r Paluknio vaikų lopšelio darželio toliau – Mokykla strateginio plano tikslas efektyviai valdyti įstaigos veiklą, telkti bendruomenę aktualioms problemoms spręsti, numatyti, kaip busBIJŪNŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA VEIKLOS PLANAS 2015 2016 m m Bijūnai 2015m PATVIRTINTA Mokyklos dokumentacijos tvarkymas ir vieningų reikalavimų laikymasis mokyklos taryba 2 Mokymo priemonių paruošimas kabinetuose mokslo metams 2015 09 V Jurgelevičienė, mokyklos tarybaveiklos planas išdėstomas šiuose skyriuose mokykla , mokyklos veiklos sričių analizė, SSGG analizė, svarbiausi mokyklos pasiekimai 2020 metais, didžiausios problemos organizuojant ugdymą, tikslai ir uždaviniai 2022 metams II MOKYKLA Mokykla dirba vadovaudamasi Lietuvos respublikoje galiojančiais įstatymais, švietimo įstatymu,Tauragės meno mokyklos toliau – Mokyklos ugdymo planas reglamentuoja formalųjį švietimą papildančio ugdymo toliau – FŠPU ir neformaliojo vaikų švietimo toliau – NVŠ vieneriems mokslo metams 7 Ugdymo planą tvirtina Mokyklos direktorius, suderinęs su Mokyklos taryba, taip pat su Ugdymo turinio dokumentacijosveiklos planas 2016 2022 metams Lentvaris 2016 m 2 PRITARTA miestelyje įsteigta pradinė mokykla Tai yra pirmoji Lentvario mokykla Nuo 1956 m ji tapo metams , atsižvelgė į šalies švietimo politikos ir LR Švietimo ir mokslo ministerijos švietimoKMPPMC – Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras Pradžia direktorius mpcentras lt 2022 05 06T18 07 31 03 00 ČIA SUBRĘSTA ATEITIES5 Sudarant Ugdymo planą atsižvelgta į mokyklos finansinius išteklius, mokinių skaičių klasėse, klasės ir dalyko programai skirtą pamokų skaičių, siūlomus pasirenkamuosius dalykus, mokinių poreikius bei mokyklos galimybes 6 Progimnazijos ugdymo planas rengiamas vieneriems mokslo metams3 Mokyklos strateginį planą rengė darbo grupė, sudaryta mokyklos direktoriaus 2019 05 02 įsakymu Nr V 36, į kurią buvo įtraukti mokytojų, mokinių, administracijos, tėvų atstovai Mokyklos bendruomenė strategiškai planuoja savo veiklą penkeriems metams , laikydamasiVEIKLOS PLANAS 2017 METAMS 1 Tikslas Kokybikų paslaugų teikimas 1 1 Udavinys Utikrinti kokybikas ir iuolaikikas vietimo paslaugas 1 1 1 Priemonė Ugdymo programų įgyvendinimas ir pasiekimai Eil Nr Priemonės pavadinimas Vykdymo terminas Atsakingas asmuo arba vykdytojas Laukiamas rezultatas 1 Mokyklos administracijos veikla 1 1Mokyklinės dokumentacijos spausdinimas 2012–2013 mokslo metams Pirkimo Nr 113463 Skelbimas prisijunkite 2011 11 09 Švietimo ir mokslo …Kauno informacinių technologijos mokyklos Direktoriaus 2014 m lapkričio 21 d įsakymu Nr 1 165 KAUNO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ MOKYKLOS BIBLIOTEKOS VEIKLOS PLANAS 2014 2015 MOKSLO METAMS Tikslai ir uždaviniai 1 Skatinti mokyklos bendruomenės skaitymo ir informacinius įgūdžius 2PANEVĖŽIO R MUZIKOS MOKYKLA DIREKTORĖS LAIMOS PLANČIŪNIENĖS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2022 02 03 Nr SR 12 2022 02 19 Nr P19 221 Krekenava I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS Strateginio plano įgyvendinimo kryptys Įgyvendintas Muzikos mokyklos 2018–2020 m strateginis veiklos …Veda ir kaupia dokumentus pagal Vilniaus „Vilties quot specialiosios mokyklos daugiafunkcinio centro dokumentacijos plana Rengia juos archyvavimui Vykdo darbininktl darbo organizavimq ir kontrol Tvarko „Vieš11i11 pirkimy quot dokumentacijq, organizuoja ir vykdo vieštliu pirkimll komisijos pirmininko funkcijas1 Trakų r Senųjų Trakų pagrindinės mokyklos veiklos planas yra parengtas atsižvelgiant į mokyklos 2017 2022 m strateginį planą, 2020–2022 mokslo metų priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planą, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus, švietimo būklę, bendruomenės poreikius2 1 Mokyklos veiklos planas D Paliulienė, darbo grupė Sausis, gruodis 2 2 Tarifikacija, etatų vardiniai sąrašai D Paliulienė, A Mickevičienė, Ž Mikužienė Sausis, rugsėjis 2 3 Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programos 2019 2022 metams sudarymas A Mickevičienė Sausis 2 4 Mokyklos vadovo veiklos ataskaitaMokyklos strateginis planas numatytas 2016–2018 metų laikotarpiui Rengiant mokyklos strateginį planą 2016 2018 metams buvo laikomasi viešumo, atvirumo, bendravimo, bendradarbiavimo ir partnerystės principų Išlaikomas veiklos tęstinumas, nesmokyklos , išėjimas mokytis į gimnazijas 4 Išorinių socialinių negerovių psichotropiniųmedžiagų, per didelio medijų naudojimo, smurto skverbimasis į mokyklos socialinę aplinką 5 Žemėjantys mokinių sveikatos rodikliai 6 Dokumentacijos „popierizmo“ gausa atima daug mokytojo laiko 7 Daugiau nei pusė mokinių gyvenapritarta Skriaudžių pagrindinės mokyklos tarybos 2019 02 14 protokoliniu nutarimu Nr 1 bei Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 06 14 įsakymu V 75 2019–2022 metų mokyklos strateginis planas patvirtintas Skriaudžių pagrindinės mokyklos direktorės 2019 m birželio 14 d įsakymu Nr V 75KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOS DARŽELIO 2015–2016 IR 2016–2017 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS I BENDROSIOS NUOSTATOS 1 Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos darželio toliau tekste – Mokyklos ugdymo planas toliau – Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ugdymo programos, pradinio ugdymo individualizuotos programos, pradinio ugdymo …15 Priimti susitarimai ir sprendimai dėl ugdymo turinio planavimo principų ir laikotarpių bei ugdymo turinio dokumentacijos tvirtinimo ir derinimo 15 1 pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių programas, nesant Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintų, rengia dalykų mokytojai metams , derina atitinkamų dalykųYra parengtas Dokumentacijos planas metams Turimi dokumentai neviršija ŠMM popierizmo mažinimo mokyklose iniciatyvoje rekomenduojamų dokumentų 8 2012m mokyklos veikla buvo vykdoma pagal šias planų grupes mokyklos bendrieji planai strateginis planas , metinis veiklos planas , mėnesio veiklosKlaipėdos „Varpelio“ mokyklos darželio 2019 m sausio 14 d įsakymo Nr V 2 2 priedas KLAIPĖDOS „VARPELIO“ MOKYKLOS DARŽELIO 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS Eil Nr Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo arba vykdytojas Vykdymo terminas Pastabos 1 Organizaciniai darbai 1 1 Mokinių priėmimo į 1 klasę organizavimas D Paliulienė,6 Teisinių aktų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių mokyklos veiklą, vykdymo priežiūra ir analizė Nuolat 7 Mokyklos veiklos plano 2019 2020 mokslo metams rengimas, dirbant veiklos plano rengimo komandoje Gegužės mėnesį 8 Ugdymo planų 2019–2020 m m rengimas, dirbant ugdymo planų rengimo komandoje Birželio mėn 9Kauno r Zapyškio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2019 01 04 įsakymu Nr V 4 SUDERINTA Kauno r Zapyškio pagrindinės mokyklos tarybos 2019 01 04 posėdžio Nr 1 KAUNO R ZAPYŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2019 …2 Dokumentacijos plano, registro sąrašo derinimas, senų dokumentų iš archyvo nurašymui teikimas Lapkritis Direktorius, pedagogai, buhalteris, sekretorė Bus atlikta įstaigoje inventorizacija Pakoreguotas ir suderintas dokumentacijos planas 2022 metams Sutvarkyti archyvai Atlikta inventorizacija Suderintas 2022 metų dokumentacijosDokumentacijos planas – įstaigos veiklos dokumentų sisteminimo metų planas Kalendoriniai metai – dokumentų apyvarta Mokykloje per dvylika iš eilės einančių mėnesių Dokumentas – juridinio ar fizinio asmens veiklos procese užfiksuota informacija, nepaisant jos pateikimo būdo, formos ir laikmenos Dokumentų naudojimasL Aušrienė V savaitė Mokyklos dokumentacijos tvarkymas, archyvavimas Mėnuo savaitė Mokyklos renginiai, popamokinė veikla Atsakingi Posėdžiai, pasitarimai, susirinkimai Atsakingi Metodinė pedagoginė veikla, vadyba Atsakingi Tyrimai, analizė Atsakingi Ugdymo planas 2012 2013 mokslo metams Pamokinės veiklos ir neformalaus ugdymoveiklos planas bei jų įgyvendinimas Strateginis planas ir metinis veiklos planas pagrįsti realiais ištekliais Dalis pedagogų darželio veiklos vertinime dalyvauja neaktyviai ir fragmentiškai Tėvų ir pedagogų tikslių funkcijų ir pareigų numatymas bei skatinimas jas vykdyti, jų aktyvesnis įtraukimas Pedagogų požiūris 3 MokyklosŠiauliŲ rajono dubysos aukŠtupio mokyklos strateginis planas 2022 2023 metams6 Teisinių aktų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių mokyklos veiklą, vykdymo priežiūra ir analizė Nuolat 7 Mokyklos veiklos plano 2022 2023 mokslo metams rengimas, dirbant veiklos plano rengimo komandoje Gegužės mėnesį 8 Ugdymo planų 2022–2023 m m rengimas, dirbant ugdymo planų rengimo komandoje Birželio mėn 92022 METŲ GEGUŽĖS MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 2022 05 04 Nr V6 389 Eil Nr Veikla Data, laikas, vieta Atsakingas vadovas Vykdytojai Dalyviai I REZULTATAI 1 1 ASMENS TAPSMAS SOCIALUMAS Mokinių dalyvavimas renginiuose, akcijose, savivaldoje, prevencinėse veiklose 1 Anglų kalbos savaitė nuo 05 02 iki 05 06 dKauno r Garliavos sporto ir kultūros centro strateginis planas 2022–2023 metams sudarytas remiantis 1 Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019–2022 m strateginiu veiklos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m vasario 8 d įsakymu Nr51 Mokyklos tarybos nari gali atšaukti ji išrinkusi institucija I atšaukto nario vietq išrenkamas naujas narys 52 Mokyklos tarybos dokumentus pagal dokumentacijos plana ir dokumentu tvarkymo taisykles tvarko Mokyklos tarybos sekretorius, išrinktas iš Mokyklos tarybos nariu atviru balsavimu balsu dauguma 53Mokyklos patalpų nuomos tvarka Mokyklos teikiamų paslaugų kainos Korupcijos prevencijos programa Korupcijos prevencijos priemonės Planai Strateginis planas Ugdymo planas Veiklos planas mėnesinis Veiklos planas metinis Buhalterinės ataskaitos Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos Finansinių ataskaitų rinkinysMetu dokumentacijos planas Ar privalomas įmonėse dokumentacijos planas 2010 09 10 12 25 ginn ta Įvairūs Metu dokumentacijos planas 849784 Archyvavimas Ar yra tokių, kurie daro dokumentacijos planus 2009 12 01 13 41 Dywo Bendra Archyvavimas 726885Veiklos planas 2020 m PATVIRTINTA Vykdo 5 – 8 klasių mokyklinės dokumentacijos priežiūrą Baigiantis metams mokinių savivaldos atstovai mokyklos bendruomenei pristatė veiklos rezultatus, juos įvertino gerai Mokinių savivalda 2019 mBaigiantis mokslo metams Kretingos lopšelį darželį „Ąžuoliukas“ pasiekė džiugi žinia – mūsų įstaigai suteiktas tarptautinis saugios, kompetentingos STEAM mokyklos kokybės ženklas Šis ženklas Briuselio STEAM School Label platformos ekspertų suteikiamas už tikslingą ir kryptingą STEAM ugdymo strategijos įgyvendinimąPANEVĖŽIO R MUZIKOS MOKYKLA DIREKTORĖS LAIMOS PLANČIŪNIENĖS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2022 02 03 Nr SR 12 2022 02 19 Nr P19 221 Krekenava I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS Strateginio plano įgyvendinimo kryptys Įgyvendintas Muzikos mokyklos 2018–2020 m strateginis veiklos …MOKYKLOS PRISTATYMAS Veiklos planas parengtas vadovaujantis Lietuvos švietimo įstatymo nuostatomis, Bendrosiomis programomis, Vilniaus r Bezdonių , , Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos strateginiu planu 2016 2020 metams , veiklos kokybės įsivertinimo rezultatais, veiklos ataskaitomis, išvadomis VizijaAukštosios mokyklos filialo steigimas Zarasų miesto K Būgos gatvės rekonstrukcijai reikalingos dokumentacijos parengimas Parengtas Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos planas 2013 2015 metams , patikslintas Molėtų rajono strateginis plėtros planas iki 2017 metų SB 3705, 89 Lt39 Pažymėjimas 10 priedas A4 išduodamas asmeniui, kuris įvykdo visą ne mažiau kaip 40 val PKT Programą Pažymėjime yra nurodytas kvalifikacijos tobulinimo institucijos pavadinimas, institucijos akreditacijos numeris, pažymėjimo registracijos numeris, dalyvio vardas, pavardė, PKT Programos pavadinimas, akredituotos kvalifikacijos tobulinimo programos numeris, …Struktūra ir kontaktinė informacija Atnaujinta 2022 05 02 Darbo laikas Pirmadieniais–ketvirtadieniais 8 00–17 00 val Penktadieniais 8 00–15 45 val Varėnos rajono savivaldybės administracija nustato dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandas per savaitę pasibaigus institucijos darbo dienos laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 00 …Biuro administratoriaus modulinė profesinio mokymo programa, IV lygis Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinis Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinis atnaujintas įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra I etapas “ projekto Nr 09 4 1 ESFA V 734 01 00013 Planas parengtas atsižvelgus į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus 2016 metų veiklos prioritetus, Klaipėdos Litorinos mokyklos 2016–2018 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Klaipėdos Litorinos mokyklos direktoriaus 2015 m lapkričio 13 d įsakymu NrKLAUSIMAS Remiantis galiojančio Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio nuostatomis visuomenė apie naujų pastatų projektavimą turi būti informuojama tais atvejais, kai naujai projektuojami pastatai patenka į visuomenei svarbių pastatų sąrašą pagal TR 1 04 04 2017 4 priedą ir tais atvejais, kai pagal Teritorijų planavimo įstatymą 20 straipsnyje nustatytais …Darbo grupės iniciatyva parengtas 2017 m socialinių paslaugų planas Vaikų globos namų pertvarkos planas 2017 2020 metams Kompleksinių …2012 metais vyko likusių projektų įgyvendinimas viešųjų pirkimų dokumentacijos rengimas, derinimas, viešųjų pirkimų ir rangos darbų vykdymas Nuo projektų įgyvendinimo pradžios iki 2012 metų pabaigos panaudota, lėšos pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijos, iš viso 65952, 7 tūkst litų, iš jų ES lėšos sudaro1203 800 2641 566 15000 4800 4920 5075 45 9208 10846 38901 Joks įvykis nėra įvykęs, jei bent vienas darbas, įeinantis į tą įvykį, nėra baigtas 2 Joks darbas negali prasidėti, kol neįvyko jo pradžios įvykis Pavyzdžiui, 5 6 paveiksle 7 as įvykis įvyksta tik tada, kai pasibaigia darbai 1 7, 3 7 ir 5 7, o darbas 7 9 …Vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Savivaldybės tarybos 2015 m kovo 27 d sprendimu Nr B TS 1325, Savivaldybėje yra rengiami šie strateginio planavimo dokumentai ir jų įgyvendinimą detalizuojantys planavimo dokumentaiVisas tas planas bazavosi geležine logika, jog be ginklo pagalbos tikslo atsiekti nebūtų įmanoma, ir todėl nuo pat pradžios konspiratyvinio susiorganizavimo buvo atsistota ant labai realistinio pagrindo Maskvos pakto susiprogdinimas nusikėlė metams vėliau Nebesulaukęs progos savo įsipareigojimui įvykdyti, generolas vėliauDėl Mokyklos gatvės, esančios naujojo Obelyno kaime, Šilalės rajone, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2022 06 15Lietuvos informacinės visuomenės plėtros tendencijų ir prioritetų 2014–2020 m vertinimo tikslas buvo įvertinti informacinės visuomenės plėtros tendencijas ir nustatyti Lietuvos informacinės visuomenės plėtros galimas prioritetines kryptis, tikslusXI 2375, įtvirtinti tikslai ir uždaviniai, koordinuotas Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių 2013–2020 metams įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m …Puslapis sukurtas 2016 07 13 dieną pagal informaciją, kurią savivaldybės „Versliai Lietuvai“ suteikė reaguodamos į Ekonomikos ir inovacijų ministerijos per Lietuvos savivaldybių asociaciją 2016 06 17 d išplatintą raštą nr 23 6 71 3 2751 „Dėl informacijos apie finansavimo šaltinius ir priemones sklaidos smulkiajam ir vidutiniam verslui intensyvumo“dokumentai tvarkomi ir saugomi pagal Mokyklos dokumentacijos planą 23 Pirkimų organizatorius privalo Viešųjų pirkimų tarnybai pagal jos nustatytas formas ir reikalavimus pateikti visų per kalendorinius metus atliktų pirkimų ataskaitą Ataskaita pateikiama per 30 dienų, pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams 24Suvestine XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I Didžiausias lėšų pokytis susidaro, nes 2008 m rugsėjo 16 d Administracijos direktoriaus įsakymu Nr A1 926 buvo įtrauŠvietimo pagalbos Mokyklos Kovas Antakalnio g 33 Sukurtas ir įgyvendintas realus veiklų planas , mokiniai turės GPM paramos €500, 00 I programa 2, 3 specialistų metodinė bendruomenė arba virtualioje galimybę atkreipti dėmesį ir kalbėtis apie draugystės lėšos uždaviniai grupė, V Pagarielovas, erdvėje prasmę, pažins vieniŠ ą į gt ž a c žZ \ h ĮM ų T bjbj WWE l Št Ę Ų ŲŲŲŲŲŲŲ kŲ 1 ŲŲŲŲŲ H9 ŲŲ H9 H9 H9 Ų Ų Ų H9 Ų H9 H9 f F 0 ŲŲ 1Kauno miesto mikrorajonų šilumos tiekimo specialusis planas Pradėjo veikti virtuali Šeimos kortelė KVIETIMAS TEIKTI PRAŠYMUS DĖL ŠEIMŲ AUGINANČIŲ VAIKUS SU SUNKIA NEGALIA, SOCIALINIO SAUGUMO STIPRINIMAS PRITAIKANT BŪSTĄ IR GYVENAMĄJĄ APLINKĄ Spaustuvė „ab“ – kovos už laisvą žodį simbolis1 nurodyta, kad arčiausiu atstumu iki bendrovės V K , R Č , O A būstai, 1125 metrų atstumu yra Nemunaičių pagrindinė mokykla , 1625 metrų atstumu Jusevičių pradinė mokykla 16 Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimu Nr T 54 10 2009 12 10 buvo nepritarta UAB “Saerimner” specialiojo plano rengimui kiaulių kompleksoTeismų praktikoje vieša vieta pripažįstama gatvės, aikštės, parkai, stadionai, įmonės, įstaigos ir organizacijos, darželiai, mokyklos , prekybos centrai, restoranai, kavinės, klubai ir kitos pasilinksminimo vietos, sporto klubai kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr 2K 398 2006 , pataisos namų bendrojo naudojimo patalposTeritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties sudarymas ir teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutarties sudarymas topografinės dokumentacijos išdavimas Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius 8 386 31 767 gali būti 1 metams pratęsiamas sutarties terminas ar sutartis nutraukiama SutartisMamos dar ir du broliai lagery, bet apie juos ji tyli Vis ką nors išveža Tai iš mokyklos , tai giminaičius Juozakėnus iš Bėčių dvaro, kurį jie buvo nusipirkę, ten mes praleidom tokią gražią vasarą – mačiau vieversėlio lizdą, gelbėjom …3 Mokyklos ugdymo planas sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 2022 ir 2022 2023 mokslo metams pradinio, pagrindinio ir socialinių įgūdžių ugdymo programų Bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m gegužės 3 d įsakymu NrVPS rengimo metu nėra patvirtinto galutinio Vilniaus regiono plėtros plano 2014–2020 metams , todėl priemonių planas nėra sudarytas, tačiau iš viešai skelbiamų prioritetų projekto galime išskirti sąsajas su VPS prioritetų lygiu Vilniaus regiono plėtros planas 2014–2020 m …Trakų gimnazijos veiklos planas 2017 2018 mokslo metams parengta atsižvelgus į Geros gimnazijos koncepcijos nuostatas, ugdymo planą, gimnazijos strateginį veiklos planą, gimnazijos plataus įsivertinimo išvadas, gimnazijos bendruomenės poreikius ir nustatytus metinius gimnazijos tikslus bei uždaviniusInreal grupė, kurią sudaro UAB „Inreal valdymas“, UAB „Inreal“ ir UAB „Inreal GEO“ teikia šias nekilnojamojo turto paslaugas turto vertinimas, verslo vertinimas, verslo centrų valdymas, patalpų nuoma, butų pardavimas, komercinių patalpų pardavimas, nekilnojamojo turto projektų vystymas, nekilnojamojo turto rinkos analizė ir galimybių studijos, aukcionų organizavimasKartu buvo šio universiteto Europos dokumentacijos ir tyrimų centro pirmininkas Vykdydamas šias funkcijas turėjo galimybę publikuoti daugelį leidinių įvairiose srityse Nuo 1979 m P Xuereb buvo Maltos aukštesniųjų teismų advokatas, o 1993–2016 m ėjo patarėjo teisės klausimais pareigas privačiame sektoriujeVaršuvos , lenkų dailininkė Berlyno dailės, Amerikos dailės ir literatūros akademijų garbės narė, Karališkojo dailės koledžo Londone, Rod Ailendo dizaino mokyklos JAV garbės daktarė 1950 54 studijavo Varšuvos dailės akademijoje 1965 1990 …Matyt, dalininkui su mokykla jau įmuša šitą – kūrinys, estetinė vertybė, forma… O kada tu nesi praėjęs mokyklos tau to nereikia O aš stengiuosi daryti priešingai, ir kaip tu paaiškinsi žmogui su kultūriniu kontekstu, kad tu nori daryti „neteisingus“ piešiniusANYKŠČIŲ MENO MOKYKLOS UGDYMO PLANAS 2022–2022 MOKSLO METAMS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 2022–2022 mokslo metų ugdymo planas reglamentuoja Anykščių meno mokyklos toliau – mokykla ugdymo programų įgyvendinimą 2 Ugdymo planas parengtas vadovaujantis Rekomendacijomis dėl meninio formalųjį švietimąKauno r Garliavos sporto ir kultūros centro strateginis planas 2022–2023 metams sudarytas remiantis 1 Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019–2022 m strateginiu veiklos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m vasario 8 d įsakymu NrVilniaus Šilo mokyklos metinis veiklos planas rengiamas atsižvelgiant į mokyklos strateginius tikslus ir uždavinius I Kokybiškas ugdymas is visiems Ugdymo mokymo paremiančio ugdymąsi mokymąsi siekimas Kiekvieno ugdymo proceso dalyvio asmeninės ūgties siekimas Tikslingas, lankstus,2022 METŲ GEGUŽĖS MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 2022 05 04 Nr V6 389 Eil Nr Veikla Data, laikas, vieta Atsakingas vadovas Vykdytojai Dalyviai I REZULTATAI 1 1 ASMENS TAPSMAS SOCIALUMAS Mokinių dalyvavimas renginiuose, akcijose, savivaldoje, prevencinėse veiklose 1 Anglų kalbos savaitė nuo 05 02 iki 05 06 d2 Dokumentacijos plano, registro sąrašo Mokyklos metinės veiklos 1 Pasiruošimas Tarptautinei mokytojų dienai s košės dienai spalis I Milkontė J Ugianskienė Pavaduotojas ugdymui 1 Pasirengimas inventorizacijai derinimas, senų dokumentų iš archyvo nurašymo teikimas 3 Pasirengimas Tolerancijos savaitei 41 VILKAVIŠKIO „ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJA 1–8 KLASIŲ VADOVŲ METODINĖS IR UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS 2016–2017 M M Veiklos prioritetas – ugdymo ir ugdymosi kokybės gerinimas, besimokančios ir aktyvios bendruomenės kūrimas Tikslas – tobulinti klasės vadovo darbą, aktyvinti progimnazijos bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą, …VEIKLOS PLANAS 2018 2019 MOKSLO METAMS Auklėtojų ir pagalbos specialistų dokumentacijos pildymo priežiūra dienynai, planai ir kt dokumentacija direktorė 2 k į metus MOKYKLOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS Telkti bendruomenę sėkmingai Mokyklos veiklai , visuminio ugdymo proceso organizavimuinės mokyklos veiklos planas 2017 metams toliau – planas , atsižvelgus į strateginius įstaigos planus, švietimo būklę, bendruomenės poreikius, nustato metinius įstaigos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti 2 Planu siekiamaPavyzdžiui, pati mokykla sprendžia, kokių komisijų jai reikia, kokių protokolų, tvarkų reikia išduodant dokumentus mokiniams Įvedame laisvesnę mokyklų įsivertinimo tvarką Niekas geriau nežino nei pati mokykla apie savo veiklą, jos privalumus ir trūkumus Jei mokykla turi savo gerą įsivertinimo patirtį, tegul ja naudojasi43 Mokyklos taryba renkama dvejiems metams 44 Mokyklos tarybai vadovauja pirmininkas Pirmininką renka ir atšaukia Mokyklos tarybos nariai slaptu balsavimu pirmojo posėdžio metu Mokinys negali būti Mokyklos tarybos pirmininku 45 Mokyklos tarybos narį gali atšaukti jį išrinkusi institucija Į atšaukto nario vietą išrenkamasŠiaulių menų mokyklos 2020–2022 m strateginis bei 2020 m veiklos planai orientuoti į efektyvumo didinimą ir nuolatinį optimizavimą Vienas iš svarbiausių siekių –METINĖS VEIKLOS PLANAS 2017 M Eil Nr Uždaviniai Priemonės Atsakingi Įgyvendinimo terminai Atsiskaitymo Siekiai 2018 2019 metams METODINIS PASITARIMAS , , Sigutė“ ir partnerių –gamtos mokyklos būrelio , , Žaliosios bitelės“ …3 Mokyklos 2015 metų veiklos planas toliau – planas , atsižvelgus į strateginį mokyklos planą, švietimo būklę, bendruomenės poreikius, nustato metinius mokyklos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdytiMokyklos tarybos veiklos planas 2016 2017 m m situaciją ir numatyti gaires naujiems mokslo metams 2 Teikti siūlymus dėl mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių 1 Mokyklos veiklą planuoti pro graminiu ir projektiniu būdu 2 Pritarti mokyklos strateginiam planui, metinei Dokumentacijosdokumentacijos planas dokumentacijos planas statusas Aprobuotas sritis dokumentų valdymas ir archyvai apibrėžtis Valstybės ar savivaldybės institucijos, įstaigos ar įmonės veiklos dokumentų sisteminimo metų planas atitikmenys angl documentation plan rus план документации pranc nomenclature šaltinis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų …2 Mokytojų darbo krūvių 2022 2022 mokslo metams tikslinimas 3 Informaciniai klausimai A Stongvilas, A Andriekienė 2022 12 1 Ugdymo proceso priežiūros stebėtų pamokų aptarimas 2 Mokyklos VIP vertinimo sistemos efektyvumas 3 Gautų lėšų 2022 metais finansinė ataskaita 4 Mokyklos 2022 m veiklos plano gairės 5veiklos planas išdėstomas šiuose skyriuose mokykla , mokyklos veiklos sričių analizė, SSGG analizė, svarbiausi mokyklos pasiekimai 2020 metais, didžiausios problemos organizuojant ugdymą, tikslai ir uždaviniai 2022 metams II MOKYKLA Mokykla dirba vadovaudamasi Lietuvos respublikoje galiojančiais įstatymais, švietimo įstatymu,Gimnazijos tarybos pirmininkė Sausis Parengtas Gimnazijos tarybos veiklos planas 2020 metams ir suderintas su gimnazijos direktoriumi Gimnazijos tarybos posėdžių protokolus skelbiant viešai mokyklos interneto svetainėje1 Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos veiklos planas 2022 metams toliau – planas , sudarytas atsižvelgus į mokyklos strateginį planą, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus, bendruomenės poreikius, Panevėžio r savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 2020–2022 mokslo metų veiklosPANEVĖŽIO R MUZIKOS MOKYKLA DIREKTORĖS LAIMOS PLANČIŪNIENĖS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2022 02 03 Nr SR 12 2022 02 19 Nr P19 221 Krekenava I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS Strateginio plano įgyvendinimo kryptys Įgyvendintas Muzikos mokyklos 2018–2020 m strateginis veiklos …MĖNESIŲ VEIKLOS PLANAS 2022 07 01 dokumentacijos sutvarkymas Liepos, rugpjūčio mėn Švietimo, kultūros ir sporto skyrius mokslo metams patikrinimo komisijos vizitas Rugpjūčio 26 31 d d Švietimo įstaigos Evelina Žukauskienė Vytautas PaškevičiusPrienų rajono Skriaudžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2020 m lapkričio 13 d įsakymu Nr V 106 PRIENŲ RAJONO SKRIAUDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS OPKUS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO PLANAS 2020–2022 M M I MOKYKLOS APRAŠYMAS Mokyklos vizija Mokykla – moderni, bendraujanti ir bendradarbiaujanti, puoselėjanti tautines tradicijasLietuvos švietimo plėtotės strateginėse nuostatose 2013 2022 metams strateginis tikslas Mokyklos programų kūrimas leido atsižvelgti į Mokyklos bendruomenės poreikius, į ugdytinių tėvų lūkesčius ir socialinius aplinkos veiksnius darželio dokumentacijos planas Planams kurti sudaromos darbo grupės, o atskirais atvejaisKAUNO MOKYKLOS DARŽELIO „ŠVIESA“ NUMATOMŲ VYKDYTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2018 METAMS E il N r Pirkimo objekto pavadinimas Pirkimas prekių, paslaugų ar darbų BVPŢ kodas Numato ma apimtis € su PVM Numatoma pirkimo data Pirkimo būdas Ketina mos sudaryt i pirkimo sutartie s trukmė Pastabos 1veiklos planas bei jų įgyvendinimas Strateginis planas ir metinis veiklos planas pagrįsti realiais ištekliais Dalis pedagogų darželio veiklos vertinime dalyvauja neaktyviai ir fragmentiškai Tėvų ir pedagogų tikslių funkcijų ir pareigų numatymas bei skatinimas jas vykdyti, jų aktyvesnis įtraukimas Pedagogų požiūris 3 MokyklosKetveriems veiklos metams parengtas strateginis planas gali būti koreguojamas kasmet Jam įgyvendinti gimnazija rengia metų veiklos planą Mokykla , siekdama ugdymo kokybės, nuo pat pradžių savo veiklą grindė šiais principais tvarios bei pasidalytosios lyderystės, Nauja dokumentacijos valdymo sistema pareikalaus milžiniškųPlaukimo mokyklos “Delfinas” direktoriaus 2013 m sausio 8 d įsakymu Nr BV 8 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA PLAUKIMO MOKYKLA “DELFINAS” 2013 M VEIKLOS PLANAS Eil Nr Priemonės pavadinimas Įvykdymo data Atsakingas 1 RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS 1 1 Vykdyti Lietuvos mokinių neformaliojoUGDYMO PLANAS 2017–2019 METAMS Vilnius 2017 2 I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS MOKYKLOS UGDYMO PLANO RENGIMAS 1 Mokyklos ugdymo planas toliau MUP parengtas vadovaujantis 2017 2018 ir 2018 2019 mokslo metų Pradinio ugdymo programos bendruoju ugdymo planu, patvirtintu Lietuvos RespublikosMokyklos 2022–2022 mokslo metų ugdymo planas parengtas vadovaujantis 2022–2022 ir 2022–2023 mokslo metų Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos bendruoju ugdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2022 m gegužės 3 d įsakymu NrPlaukimo mokyklos “Delfinas” direktoriaus 2015 m d įsakymu Nr BV ŠIAULIŲ PLAUKIMO MOKYKLA “DELFINAS” 2015 M VEIKLOS PLANAS Eil Nr Priemonės pavadinimas Įvykdymo data Atsakingas 1 RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS 1 1 Vykdyti Lietuv os mokinių neformaliojo švietimo centro planuojamas LietuvosPANEVĖŽIO LOPŠELIO–DARŽELIO „KASTYTIS“ STRATEGINIS PLANAS 2014 2016 METAMS ĮVADAS Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Žin 1991 Nr 23 593 2003, Nr 63 2853 54 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad „Švietimo planavimo paskirtis – įvertinus švietimo būklę ir atsižvelgus į visuomenės švietimo poreikius, nustatytiDokumentacijos plano 7 oje skiltyje pažymimos su bylos apskaita ar turiniu susijusios pastabos pvz , Pagal sąrašą 9 Pasibaigus kalendoriniams metams , iki einamųjų metų kovo 1 d darbuotojas, atsakingas už įstaigos bylų apskaitą, dokumentacijos plano 8 oje skiltyje įrašo užbaigtų bylų skaičiųKauno r Garliavos sporto ir kultūros centro strateginis planas 2018–2020 metams sudarytas remiantis 1 Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017–2019 metų strateginiu planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m balandžio 20 d įsakymu Nr 1V 318 2mokyklos tarybos posėdžio 2022 m birželio 23 d nutarimu Nr 7 PATVIRTINTA Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos direktoriaus 2022 m rugpjūčio 31 d Įsakymu Nr VT 10 KELMĖS , , AUKURO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2022 2022, 2022 2023 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS …Raseinių meno mokyklos direktoriaus 2017 m vasario 28 d įsakymu Nr V 22 PRITARTA Raseinių meno mokyklos tarybos 2017 m sausio 22 d nutarimu protokolas Nr 2 RASEINIŲ MENO MOKYKLA METINIS VEIKLOS PLANAS 2017 METAMS 2017 m vasario 14 d I BENDROSIOS NUOSTATOS Rengiant Raseinių meno mokyklos 2017 metų veiklos planą, …VILNIAUS SPORTO MOKYKLOS „TAURAS“ 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS I BENDROSIOS NUOSTATOS Vilniaus sporto mokyklos „Tauras“ veiklos planas 2018 metams parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sporto įstatymu, švietimo įstatymu, kūno kultūros ir sporto departamento prie LRV rekomendacijomis, Vilniaus mVšĮ Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokyklos veiklos planas 2016 metams toliau – planas , atsižvelgus į 2014 2016 metų strateginį mokyklos veiklos planą ir bendruomenės poreikius, nustato metinius mokyklos tikslus bei uždavinius, prioritetus ir priemones uždaviniams vykdytiŠilutės sporto mokyklos direktoriaus 2022 m vasario 10 d įsakymu Nr 1SM 4A ŠILUTĖS SPORTO MOKYKLOS 2022 METŲ VEIKLOS PROGRAMA TIKSLAI 1 Teikti kokybiškas neformaliojo vaikų švietimo sportinio ugdymo paslaugas rajono vaikams ir jaunimui Skatinti mokinių saviraišką, ieškoti naujų talentų ir ugdyti sportininkus,ŠILUTĖS SPORTO MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PROGRAMA TIKSLAI 1 Teikti kokybiškas neformaliojo vaikų švietimo sportinio ugdymo paslaugas rajono 1 1 Mokomųjų grupių dokumentacijos peržiūra, analizė ir aptarimas Sausio mėn Direktorius Metodininkė Treneriai 1 2 Treniruočių lankomumo analizė ir mokslo metamsSlavikų pagrindinės mokyklos OPKUS Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos planas 2018 2019 mokslo metams 2018 2019 m m , jau šeštą dešimtmetį gyvuojančioje mokykloje, mokosi 55 mokiniai Mokykloje dirba 12 pedagogųKLAIPĖDOS MAKSIMO GORKIO PROGIMNAZIJOS 2018 M RUGSĖJO MĖNESIO DARBO PLANAS Data Laikas Renginio pavadinimas Atsakingas Vieta Dalyviai 08 28 – 08 29 Mokomųjų kabinetų paruošimas mokslo metams , sanitarinės higieninės būklės vertinimas Edukacinių erdvių panaudojimo Mokyklos dokumentacijos tvarkymas Ilgalaikių planųGargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m rugpjūčio 31 d įsakymu Nr V1 230 2017–2018 MOKSLO METŲ GARGŽDŲ „KRANTO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS STRATEGIJA 2015–2019 Mokyklos filosofija Mokausi dėl savęs Vizija Moderni ir estetiška, mokinių ir jų tėvų palankiai vertinama mokykla Misija2022 10 18t19 20 45z c ref mil30edge0613 b ref 04666212fe2946b58a84db6214d33da5 a ref Многосерийные Сериалы 2020 ГодаVadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 54 straipsnio 4 dalimi, Trakų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a pritarti Lentvario pradinės mokyklos 2015–2017 metų strateginiam planui pridedama2022 04 27T11 28 54Z C Ref MIL30EDGE0718 B Ref AED7C991D11F46C4A024C776438CEE00 A Ref Fiera Agricola Saragozza 2020 Roth Conversions 2020 Etp 2020 Başvuru2011 metais bendrųjų programų ir ugdymo modelių įgyvendinimui numatytos priemonės įgyvendintos 99, 9 , papildomai teiktos paslaugos 88, 9 , ugdymo aplinkos išlaikymas garantuotas 95, 7 , pasirengimo naujiems mokslo metams planas įvykdytas 100 Daugiausiai mokyklos bendruomenės pastangų pareikalavo mokyklos persikėlimas į naujaiMokyklos veiklos pradžia – 1979 m rugsėjo 1 d Institucijos grupė – neformaliojo švietimo mokykla , kodas – 3160, tipas – neformaliojo vaikų švietimo mokykla , kodas – 3161, juridinis statusas – juridinis asmuo, kodas – 1, identifikavimo kodas – 191662751 Mokyklos priklausomybės forma – savivaldybės 2Viešvilės pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m gegužės 30 d įsakymu Nr V 112 VIEŠVILĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS 2017–2020 METAMS I Įvadas Išorės vertintojai stebėjo 56 pamokas, neformaliojo švietimo užsiėmimus tai sudaro apie 26 proc užsiėmimų, vykstančių mokykloje per2020 METŲ VEIKLOS PLANAS 1 ĮVADAS Vilniaus moksleivių sveikatos centras toliau – Centras įkurtas 1990 m rugsėjo 1 d Vilniaus vaikų ir jaunių plaukimo sporto mokyklos bazėje, veikusioje nuo 1972 m Centre yra 25 m 4 takų baseinas, koreguojančios gimnastikos salė, …
89 | 123 | 161 | 138 | 134