Népszavazási Kérdések


N pszavaz si k rd sek meg t l se 2008 janu rban K z let \\ 2008 01 25 A 2008 janu ri k rdő ves k zv lem nykutat s sor n 1000 v letlenszerűen kiv lasztott felnőtt kor szem lyt k rdezt nk meg CATI m dszerrel n pszavaz ssal kapcsolatos k rd sekrőlA n pszavaz si k rd sek hiteles t se A n pszavaz s alkotm nyos funkci ja, hogy meghat rozott k rd sekben a v laszt polg rok k zvetlen l, a k pviseleti szerv k zreműk d se n lk l d nthessenek E funkci k t oldalr l is megk zel thető egyr szt llamszervezeti oldalr l„ n pszavaz si cunami” eredm nyk nt ism t lesebben ker ltek felsz nre a n pszavaz ssal kapcsolatos k rd sek 3 Jelen tanulm nyban azokkal az elm leti s gyakorlati k rd sekkel szeretn k foglalkozni, amelyek az Alapt rv ny elfogad s t k vet ően mer ltek fel illetve ker ltek ism t felsz nre 1N pszavaz si k rd sek kopasz kigy rt n pszavaz s http 24 hu belfold jovo heten targyalhat a parlament a nepszavazasi torvenyroljabb, a paksi atomerőmű bőv t s nek megakad lyoz s t c lz n pszavaz si k rd sek hiteles t s t tagadta meg keddi l s n a Nemzeti V laszt si Bizotts g NVB A h t k rd st mag nszem lyek ny jtott k be Az első k rd s gy sz lt „ hajtja e n, hogy az Orsz ggyűl s t rv nyben r gz tseBudapest, 2011 december 21 , szerda MTI V rhat an janu r első fel ben d nt az Orsz gos V laszt si Bizotts g OVB az Alkotm nyb r s gr l Ab visszak ld tt 11 n pszavaz si k rd s, k zt k t z LMP s kezdem nyez s gy ben, melyeket a p rt k pviselőiRadics Katalin Ad l Azonos t rgy n pszavaz si k rd sek a kezdem nyező vagy az al r sgyűjtő siessen 55 szocialista korm ny „aj nd ka” volt a jog llam sz m ra 5 Kukorelli Istv n6 sz haszn lat val lve a t rv ny „korasz l tt” volta miatt t bb ponton is diszharm ni ba ker lt az Alkotm nnyal amely hib kat csak az 1998Megtagadta a Hadh zy kos LMP orsz ggyűl si k pviselő ltal beny jtott, a paksi atomerőmű bőv t ssel kapcsolatos iratok s k lts gvet si sz m t sok titkos t s nak felold s r l sz l n pszavaz si k rd sek hiteles t s t a Nemzeti V laszt si Bizotts g NVB cs t rt ki l s nT m k H rek K z let Oktat s Magazinok Sport K k h rek K nnyű K pgal ri k Egyperces Bulv r, celeb letst lusAz ATV Start vend ge Ung r P ter eln ks gi tag, LMP Iratkozzon fel csatorn nkra https goo gl uo2kimL togasson el oldalunka http www atv huFacebook httMik zben jog szokkal egyeztetve a k rd seket fogalmazz k, figyelembe veszik a formai s tartalmai k vetelm nyeket is, s a j vő h tre meg is sz lethetnek a beny jtand k rd sek A bead ssal azonban m g v rnak, addig am gy sem adhat be jabb kezdem nyez s, am g a v laszt si bizotts g m sok k rd seit vizsg ljajabb, a paksi atomerőmű bőv t s nek megakad lyoz s t c lz n pszavaz si k rd sek hiteles t s t tagadta meg keddi l s n a Nemzeti V laszt si Bizotts g NVB Az tből egy k rd st J vor Benedek, a P rbesz d eur pai parlamenti k pviselője ny jtott be, kettőt Sz l Bernadett, az LMP t rseln kA Nemzeti V laszt si Iroda NVI megk ldte a korm nynak a n pszavaz si t rv nyre vonatkoz m dos t si javaslatait, ebben kezdem nyezik, hogy tegy k lehetőv a n pszavaz si k rd sek gyf lkapus beny jt s t s sz ntess k meg a p rhuzamoss gi morat riumotBuda rs V ros nkorm nyzata 2040 Buda rs, Szabads g t 134 K zponti sz m 36 23 447 800 Fax 36 23 447 816 e mail polgarmester budaors huMagyarorsz gon szinte egy ltal n nincs p lda arra, amitől a n pszavaz si tervezetben megfogalmazott k rd sek utalnak Nem is ez a dolguk A 2016 os bev ndorl sellenes n pszavaz shoz hasonl an az Eur pai Uni Budapesten v lelmezett, val j ban nem felt tlen l l tező terveit akarT mogatja e n, hogy ilyen n pszavaz sok legyenek A jap n nő egy vvel az 1904 es orosz jap n h bor kit r se előtt sz letett16 39 Z ld utat kaptak Kar csony Gergely n pszavaz si k rd sei A P rbesz d m dos t ind tv nyokat is bead a k rd sek t m j ban, hogy a korm ny megsp rolhassa a referendumot 16 39 Lehet e m g dr g bb a napraforg olaj A vil gszerte zajl lelmiszer r emelked s tal n az tolaj r t rinti a legink bbAz olasz szoci lis h l alapvetően igazs gtalan, s ez fokoz dik ha a f rfi női munkav llal sr l s fizet sekről van sz Az Eurofound szerint az olasz gazdas g ezzel lvente 88 milli rd eur t vesz t , azaz a GDP 5, 7 t Forr s itt C mke olasz nok Hozz sz l s Munka tapasztalatSzab lytalans g egyes szavaz k r kben nem kapj k meg a v laszt k automatikusan a n pszavaz si veket 2022 prilis 3 17 42 A Mandiner olvas i jelezt k vannak olyan szavaz k r k, ahol a szab lyokkal ellent tben nem automatikusan adj k a v laszt polg rok kez be a gyermekv delmi n pszavaz s k rd seit tartalmaz lapotA szeretet jelk pei Ez val ban holokauszt A legr z sabb k nyv az sz vets g isteA Modern Magyarorsz g Mozgalom c lja a nemzeti s eur pai, valamint a piacp rti s szabads gelvű rt kek hiteles k pviselete Magyarorsz gon L togasson el honlapunkra s tudjon meg t bbet www moma huA Helytart inkat nem lehetne Barguziniba sz műzni , s kis rj k el a szabadkőművesek is Az elk vetkeN pszavaz si k rd sek meg t l se 2008 janu rban K z let \\ 2008 01 25 A 2008 janu ri k rdő ves k zv lem nykutat s sor n 1000 v letlenszerűen kiv lasztott felnőtt kor szem lyt k rdezt nk meg CATI m dszerrel n pszavaz ssal kapcsolatos k rd sekrőlN PSZAVAZ SI K RD SEK A DEVIZAHITELRŐL good old share A m lt alkalommal k zz tett k a N PSZAVAZ ST A DEVIZAHITELRŐL c mű felh v st Akkor meg rtuk, hogy szerkesztős g nk gy hat rozott, hogy annak a parlamenti p rtnak, amelyik felv llalja, hogy tags ga seg ts g vel megind tja Read moreKilenc n pszavaz si k rd s hiteles t s t tagadta meg kedden a Nemzeti V laszt si Bizotts g NVB , A k rd sek a korrupci s bűncselekm nyekkel, a k lts gvet si s k ztulajdonban ll gazdas gi t rsas gok szerződ seivel s a minisztereln k szem ly vel voltak kapcsolatosakBudapest, 2011 december 21 , szerda MTI V rhat an janu r első fel ben d nt az Orsz gos V laszt si Bizotts g OVB az Alkotm nyb r s gr l Ab visszak ld tt 11 n pszavaz si k rd s, k zt k t z LMP s kezdem nyez s gy ben, melyeket a p rt k pviselőiT m k H rek K z let Oktat s Magazinok Sport K k h rek K nnyű K pgal ri k Egyperces Bulv r, celeb letst lusA Nemzeti V laszt si Iroda NVI megk ldte a korm nynak a n pszavaz si t rv nyre vonatkoz m dos t si javaslatait, ebben kezdem nyezik, hogy tegy k lehetőv a n pszavaz si k rd sek gyf lkapus beny jt s t s sz ntess k meg a p rhuzamoss gi morat riumotZ ld n pszavaz si k rd sek beny jt sa LMP Magyarorsz g Z ld P rtja 2019 november 295 2 Az alkotm nyjogi panaszok ltal felvetett rdemi k rd sek 60 5 3 Az alkotm nyjogi panaszok t rv nyi felt teleinek rtelmez se 63 C Az orsz gos s a ter leti, helyi n pszavaz si kezdem nyez sek sor nMik zben jog szokkal egyeztetve a k rd seket fogalmazz k, figyelembe veszik a formai s tartalmai k vetelm nyeket is, s a j vő h tre meg is sz lethetnek a beny jtand k rd sek A bead ssal azonban m g v rnak, addig am gy sem adhat be jabb kezdem nyez s, am g a v laszt si bizotts g m sok k rd seit vizsg ljaDudits Luca azt mondja, amikor kij ttek a korm ny ltal ssze ll tott s megfogalmazott n pszavaz si k rd sek , a civil szervezetek azokat egyhang an utas tott k el – A k rd sek bicskanyitogat an manipulat vak voltak Ekkor kezdt nk az Amnesty csapat val szorosabban egy tt dolgozniA k vetkező hetekben is k pesek lesz nk arra, hogy minden bajbajutottnak seg ts get ny jtsunk Orb n Viktor minisztereln kMegtagadta a Momentum ltal a Central European University CEU gy ben beny jtott n pszavaz si k rd sek hiteles t s t kedden a Nemzeti V laszt si Bizotts g NVB A hat k rd st K d r Barnab s, a Momentum eln ks gi tagja mag nszem lyk nt ny jtotta be a bizotts ghoz hiteles t srejabb, a paksi atomerőmű bőv t s nek megakad lyoz s t c lz n pszavaz si k rd sek hiteles t s t tagadta meg tegnapi l s n a Nemzeti V laszt si Bizotts g NVB A h rom k rd st Sz l Bernadett valamint Hadh zy kos, az LMP t rseln kei ny jtott k be, mag nszem lyk ntBuda rs V ros nkorm nyzata 2040 Buda rs, Szabads g t 134 K zponti sz m 36 23 447 800 Fax 36 23 447 816 e mail polgarmester budaors huSzocOkos M rcius 13 , 8 48 Vegy k komolyan a gyerekeket, a gyermekv delem gy t Ezek a n pszavaz si k rd sek sajnos nem ezt seg tik, de att l m g minden sz lő szabadon gondolkodhat ezekről a t m kr l, s besz lgethet r luk a gyerekeivelA szocialist k ltal beny jtott n pszavaz si k rd sek tartalm val a szavaz kor magyar lakoss g t lnyom t bbs ge szimpatiz l az llami f ldek rt kes t s nek tilalm t, illetve az llami vezetőkre vonatkoz k tmilli forintos b rplafont a …
197 | 94 | 123 | 100 | 35